23 november 2009

Lühikokkuvõte minu ettekandest kooli ja lasteaia lastevanemate koosolekul

Oma ettekandes toetusin neljale postamendile:

1) Statistika: haridus- ja teadusministeeriumis tehtud Järvamaa koolivõrgu analüüs

2) Raha: 2009. aasta riigieelarve seadus ning 2009. aasta Kareda valla eelarve

3) Seadus: Põhikooli- ja gümnaasiumiseadus, koolieelse lasteasutuse seadus

4) Isiklik arusaam (teemat ei ole arutanud uus vallavalitsus, volikogu ega selle kultuurikomisjon)

Arvude keeles

Vallas on kuni 6-aastaseid lapsi 43. 7-13 aastaseid on 33. See on parim suhtarv Järvamaal. Seega – järelkasv on olemas.

Toimub üsnagi suur õpiränne (1. kooliastmes 23% (Järvamaa keskmine 7%), 2. kooliastmes 27% (Järvamaa keskmine 9%), 3. kooliastmes 24% (Järvamaa keskmine 12%)).

2006-2008 õppeaastatel jätkas 24-st Peetris põhihariduse omandanud õpilasest 10 üldharidus- ning 14 kutseharidussüsteemis (2009.a. lõpetanutest on 9-st 8 gümnasistid).

Seaduse keeles

Koolieelse lasteasutuse seadus: lasteasutuse valla- või linnaeelarvest kaetavate majandamiskulude, personali töötasu ja sotsiaalmaksu ning õppevahendite kulude katmises osalevad täies ulatuses teised vallad või linnad proportsionaalselt nende haldusterritooriumil elavate selles lasteasutuses käivate laste arvuga

Põhikooli- ja gümnaasiumiseadus: munitsipaalkooli

tegevuskulude katmises osalevad täies ulatuses teised vallad või linnad proportsionaalselt selles koolis õppivate nende haldusterritooriumil elavate õpilaste arvuga.

Kohamaksud lapse kohta aastas (makstakse Kareda valla eelarvest)

Paide Gümnaasium, Paide Ühisgümnaasium – 7440 krooni

Järva-Jaani Gümnaasium – 11616 krooni

Koeru Keskkool – 14724 krooni

Keila kool – 16620 krooni

Koeru lasteaed – 28200 krooni

Viisu lasteaed - 46728 krooni

Tuleviku keeles

Investeeringute jätkamine lasteaias:

2008.a. – 2. korruse rühmaruumide remont 300000 krooni

2009.a. – elektripaigaldise renoveerimine 560000 krooni

2010.a. – mänguväljak??

2010.a. alguses – 2. rühma loomise vajadus

Peetri Põhikooli esimene klass

2010 – 3 õpilast

2011 – 8 õpilast

2012 – 8 õpilast

2013 – 8 õpilast

2014 – 4 õpilast

2015 – 8 õpilast

2016 - kooli läheb Hannes (pildil)