22 märts 2013

Pärast pendipäeva

Vanarahvas uskus, et pendipäeval ärkavad ussid. No ei usu, et nad nii külmaga tänavu nii vara ärgata tahavad.


Märtsis oli volikogu istung 19. kuupäeval.
Kolmandale lugemisele saadeti Kareda valla arengukava aastateks 2013-2020.
Kehtestati Kareda Vallavalitsuse põhimäärus. Vallavalitsuse kui ametiasutuse põhimäärusega sätestatakse ametiasutuse üldandmed, tegevusvaldkond ja ülesanded, juhtimine, struktuur ning teenistuskorraldus, sh hulgas nõuded ametnike haridusele, töökogemusele, teadmistele ja oskustele.
Kehtestati Kareda Vallavalitsuse palgajuhend. Selle määrusega sätestatakse ametnikele ja töötajatele palga määramise ja maksmise kord.
Kehtestati Kareda Vallavalitsuse struktuur ja teenistuskohtade koosseis.  Teenistuskohti on kokku kaheksa, neist kuus ametikohta (vallasekretär, pearaamatupidaja, sotsiaalnõunik, maa- ja keskkonnaspetsialist, ehitussspetsialist, sekretär) ning kaks töökohta (koristajad). Kõik need teenistujad alluvad otseseselt vallavanemale.
Kehtestati Kareda valla hallatavate asutuste struktuur, koosseisud ja palgakorralduse alused. Vallal on kolm hallatavat asutust – Peetri Kool, Kareda Valla Raamatukogu ja Peetri Rahvamaja.
Kehtetuks tunnistati varasemad valla munitsipaalasutuste töötajate, omavalitsusteenistujate koosseisude, ametikohtade nimetuste ja palgamäärade kinnitamise määrused.
Otsustati tasuta kasutusse anda OÜ-le SW Energia Kareda Valla Majas asuvad ujula- ja keldriruumid uue katlamaja ehituseks.
Otsustati garanteerida Peetri Kooli poolt teostatava ning Kultuuriministeeriumi poolt rahastatava projekti "Peetri Kooli pastoraadihoone algupära ning ajalugu" omafinantseerimise 1497 euro suuruses summas.
Vabastati vallavanem Triin Pobbol teenistusest alates 1. aprillist. Kuni uue vallavanema ametisse kinnitamiseni täidab tema kohuseid maa- ja keskkonnaspetsialist Kristiina Krönkvist. Uue vallavanema leidmiseks kuulutatakse konkurss.
Teadmiseks võeti vallaeelarve täitmise aruanne seisuga 28. veebruar 2013.a. Aasta kahe esimese kuuga on laekunud 18,87% eelarve tuludest ning tehtud 19,36% kuludest.
Sel korral ei puudunud ükski volikogu liikmetest. Järgmine vallavolikogu istung on teisipäeval, 16. aprillil kell 16.00.

Kareda Vallavolikogu kuulutab välja konkursi vallavanema kandidaadi leidmiseks

Kandideerimise eeldused:
juhtimiskogemus asutuse- või keskastme juhina
hea suhtlemisoskus ja valmisolek meeskonnatööks
väga hea eesti keele oskus
isikliku sõiduauto kasutamise võimalus

Kandidaadile tuleb kasuks:
kõrgharidus
võõrkeelte oskus

Kandideerimisavaldus, vormikohane CV ja haridust kinnitava dokumendi ärakiri esitada hiljemalt  10. aprilliks 2013.a. kella 16.00 Kareda Vallavalitsusele postiaadressil Kesktee 11, Peetri alevik, Järvamaa  73101 või e-posti teel aadressile kareda@estpak.ee

Uudistest veel nõndapalju, et sel suvel tehakse liiklusohutumaks Vodja-Esna tee ning Anna-Peetri-Huuksi teede ristumiskoht ehk Öötla rist. Eile oli Järvamaa uue arenguleppe III töörühma ehk kokkukuuluvustunne ja hea maine esimene kohtumine, aitäh kõikidele värskete mõtetega osalejatele! Järgmisel teisipäeval kell 11.00 saab Paide bussijaamas (ehk endises raudteejaamas) allkirjad alla MTÜ Türi-Tamsalu Matkatee ja 8 omavalitsuse vaheline koostööleping matkatee rajamiseks. Ja siis ongi varsti aprill...

12 märts 2013

Korjusepäev

Eesti rahvakalendri tähtpäevade andmebaas Berta ütleb, et ega teadlased täpselt teagi, mis päev see korjusepäev täpselt on. Üks hüpotees on, et see on vana rahvakogunemise aeg.

Koguneda tasub laupäeval, 23. märtsil. Siis on Kareda valla kevadpidu. Veel mõned päevad saab esitada kandidaate Aasta Naise tiitlile.
Ja homme on KMH avalik arutelu. Sellest siis infot valla kodulehelt ja minu eelmisest postisusest. Sellesse nädalasse mahtus siis veel eilne JAPi juhatuse koosolek, kus kinnitati need projektid, mis rahastust saavad. Olen JAPi projektide hindamise juures olnud alguses saadik, kuid nüüd siis esimest korda esimese meetme hindamis- ja seirekomisjoni juhina. Oli põnev ja loodan, et meie otsusele, mille juhatus kinnitas, ei järgne vaideid. Paratamatult ei jagu raha kõigile ning taotlejatel tuleb leppida ka eitava vastusega.
Homme on lisaks avalikule arutelule JOLi eestseisus ning volikogu eestseisus. Sel korral siis volikogu istungi päevakorras 19. märtsil lisaks erinevatele uue avaliku teenistuse seaduse jõustumisega seonduvatele eelnõudele ka minu tagasiastumine. Jah, sel korral tuleb kevad teisiti. Ja reedel on JÜTKi üldkoosolek, oleme revisjonikomisjoni poolt ühistranspordikeskuse eelmise aasta asjad üle vaadanud.

Jaanuaris saime negatiivse üllatuse tulumaksu laekumise näol - see oli -10% võrreldes eelmise aasta jaanuariga. Samas, 2012.a. jaanuarilaekumine oli viimaste aastate suurimaid laekumisi üldse. Aga veebruaris laekus tulumaksu võrreldes eelmise aasta veebruariga +14%. See näitaja siis parim maakonnas.


2012
2013
Albu vald
40 464
44 619
10,27%
Ambla vald
70 336
78 004
10,90%
Imavere vald
35 353
36 306
2,70%
Järva-Jaani vald
51 672
53 797
4,11%
Kareda vald
22 110
25 301
14,43%
Koeru vald
73 100
75 336
3,06%
Koigi vald
36 974
38 691
4,64%
Paide linn
303 000
329 502
8,75%
Paide vald
59 567
65 983
10,77%
Roosna-Alliku vald
33 247
35 127
5,65%
Türi vald
329 032
360 511
9,57%
Väätsa vald
49 219
54 282
10,29%

Ja ärge unustage emakeelepäeval, 14. märtsil Vikerraadio e-etteütlust tegemata!

26 veebruar 2013

Robotid tahavad luba

Keskkonnaamet teatab tulenevalt keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse (edaspidi KeHJS) § 16 lõike 2 punktist 1 Tammsaare OÜ Rulli robotlüpsilauda keskkonnakompleksloa taotluse keskkonnamõju hindamise (edaspidi KMH) programmi valmimisest, programmi avalikust väljapanekust ja avaliku arutelu toimumisest.

Tammsaare OÜ esitas 17.01.2013 Keskkonnaametile Rulli robotlüpsilauda keskkonnakompleksloa taotluse piimakarjakasvatuseks Ämbra külas Kareda vallas Järvamaal. Tegevusluba taotletakse maksimaalsele tootmisvõimsusele 530 kohta lüpsi- ja kinnislehmadele. Kavandatava tegevuse eesmärgiks on veiste intensiivkasvatus piima tootmiseks, ettevõtte tootmismahu suurendamine ja loomakasvatuse efektiivsemaks muutmine olemasolevas asukohas. Eesmärgi täitmiseks on arendaja, Tammsaare OÜ, rajanud kaasaegse robotlüpsilauda ning vedelsõnnikulaguuni. Keskkonnaamet algatas kavandatavale tegevusele KMH tulenevalt KeHJS § 6 lõike 1 punktist 27 (28.01.2013 kiri nr HJR 6-7/13/2523-1). 

Arendaja on Tammsaare OÜ (registrikood 10103468, aadress Albu küla, Albu vald 73402, Järvamaa), kontaktisik on Michel Rannala, tel 502 3449, e-post: michel@agropiim.ee. Otsustaja ja KMH järelevalvaja on Keskkonnaamet (Harju-Järva-Rapla regiooni Raplamaa kontori aadress Tallina mnt 14, pk 5, Rapla 79513), kontaktisikud on Elar Vulla, tel 484 1177, e-post: elar.vulla@keskkonnaamet.ee ja Egle Alt, tel 384 8744, e-post: egle.alt@keskkonnaamet.ee. KMH viib läbi Estonian, Latvian and Lithuanian Environment OÜ (edaspidi ELLE OÜ; aadress Tõnismägi 3A-15, 10119 Tallinn), juhteksperdiks on Kaupo Heinma (litsents nr KMH0130), tel 611 7690, e-post: kaupo@environment.ee.

KMH programmiga on võimalik tutvuda avaliku väljapaneku perioodil 26. veebruarist 2013 kuni 12. märtsini 2013 tööpäeviti Keskkonnaameti Harju-Järva-Rapla regiooni Järvamaa kontoris (aadress F. J. Wiedemanni 13, Türi), ameti kodulehel www.keskkonnaamet.ee (Uudised & Teated - Keskkonnamõju hindamised) ning ELLE OÜ kodulehel www.environment.ee (Avalik teave - KMH programmid ja aruanded).

Programmi kohta saab esitada ettepanekuid, vastuväiteid ja küsimusi kirjalikult või e-posti teel ülaltoodud kontaktide kaudu 12. märtsini 2013. KMH programmi avalik arutelu toimub 13. märtsil 2013 kell 17.00 Kareda Vallavalitsuses (aadress Kesktee 11, Peetri küla, Kareda vald, Järvamaa).

24 veebruar 2013

Palju õnne sünnipäevaks!

Head sünnipäevalapsed!

Ärgu ununegu need, kes loonud
Eesti riigi, kaitstes isamaad ja merd. 
Kodurajadele rahu toonud, 
ohverdades oma tervist, elu, verd!

Need sõnad pani kirja eesti luuletaja ja kirjanik Jabob Liiv, Juhan Liivi vanem vend.
Küllap on paljudele tuttav lugu Juhan Liivist ja Estonia teatrihoone ehitamisest veel enne Eesti iseseisvumist sada aastat tagasi. Nimelt pannud Liiv valmivast teatrihoonest möödudes selle müüritisele oma mantli - sest raha tal hoone ehitamise toetuseks anda polnud. Aga see oli Juhan Liivi sisemine soov ja tahtmine - anda oma panus eesti kultuuri, eesti rahvuse, eesti keele, eesti meele säilimisel/säilitamisel.
Minu südamesoov on, et meil kõigil oleks südames see väike soov ja väike tahtmine - teha iga päev midagi, mis muudaks meid ja meie riiki ikka paremaks. Sest eesti kultuuri, eesti rahvuse, eesti keele, eesti meele ja Eesti riigi säilimine on teekond, mitte asi iseenesest.
Möödunud suvel avas siinsamas Müüsleris Müüsleri Saare Selts Andres Laukse eestvedamisel oma esimese näituse. Näitus kandis pealkirja "Vabaduse tee". Jah, ka vabadus on teekond, mitte asi iseenesest.
Märtsis jõuame sellel vabaduse teekonnal ühe uue verstapostini - 27. märtsil on Eesti praegune iseseisvusperiood olnud ühe päeva võrra pikem kui eelmine. Ehk mõtleme täna ja sel Priiuse Põlistamise Päeval ning tegelikult igal päeval, et Eesti on meile tähtis, armas ja oluline ning Eesti vabadus, eesti kultuur, eesti rahvus, eesti keel, eesti meel ja Eesti riik on meie ühine südameasi ja teekond.
Ilusat sinimustvalget Eesti riigi ja meie kõigi sünnipäeva!

Müüsleris 24.02.2013.a.

Volikogu istungi kokkuvõte


Veebruaris oli vallavolikogu istung 19. kuupäeval.
Ülevaate politseitööst 2012. aastal andis Koeru-Kareda-Koigi piirkonnapolitseinik komissar Mati Seire. Eelmisel aastal registreeriti Kareda vallas 58 väärtegu (2011.a. 55), 9 neist väärtegudest panid toime alaealised (2011.a. registreeriti 12 alaealiste poolt toime pandud väärtegu). 48 neist väärtegudest on liiklusseaduse rikkumised (48st kaks toime pandud alaealise poolt); korra on eksitud liikluskindlustuse seaduse vastu ning kaks korda teeseaduse vastu. Neli alaealist on vahele jäänud suitsetamisega, kaks alkoholi tarbimisega. Kaht alaealise suhtes on algatatud väärteomenetlus karistusseadustikust tulenevalt. Kuritegusid registreeriti möödunud aasta jooksul 13, neist avastati 9 (eelmiste aastate võrdlusandmed: 2011.a. registreeriti 12, avastati 8; 2012.a. registreeriti 13, avastati 7). Kaks kuritegu oli seotud kehalise väärkohtlemisega; üks omavolilise sissetungiga; üks karistuse kandmisest kõrvalehoidmisega; viis sõiduki juhtimisega joobeseisundis. Need kuriteod on kõik ka avastatud. Aasta jooksul on toime pandud neli vargust, need on seni veel avastamata.  Komissar Mati Seire pidas väga heaks koostööd valla ja politsei vahel ehk vallaametnike ja valda teenindava politseiametniku vahel, samuti on hea koostöö Peetri Kooliga. Hoolimata eelarvevahendite nappusest on valla eelarvest leitud alati võimalusi abipolitseinike motiveerimiseks. Tagasihoidlikuks jääb omavalitsuse poolne väärtegude menetlemine, kuna vallas puudub selleks pädev amentik.
Otsustati võtta projekti „Ambla, Imavere, Kareda, Koigi, Paide ja Roosna-Alliku valla ning Paide linna ühisveevärgi ja kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimine“ omafinantseerimiseks laenu. Vallavolikogu võttis 15.11.2011.a. selle projekti elluviimiseks laenu 115 040 €. Projekti riigihangete läbiviimise käigus selgus, et praegused ehitushinnad ületavad oluliselt taotluse koostamise käigus prognoositud ja rahastamisotsuses määratud hindasid. Seega kujunes projekti Kareda valla osa maksumuseks 822 207€, sh omafinantseering 159 670€ - seega kallines projekti omafinantseering 44 631€. Seega taotleb vallavalitsus SA Keskkonnainvesteeringute Keskuselt lisalaenu 44 631€ 20aastase tagasimakse tähtajaga.
Seoses eelmise punktiga otsustas volikogu muuta 2011.a. novembris vastu võetud finantsplaani ning selle tegevuskava.
Vaadati üle Järvamaa arenguleppe 2014-2020 eelnõus olevad Kareda valla tegevused.
Esimese lugemise läbisid Kareda Vallavalitsuse põhimäärus, vallavalitsuse palgajuhend ning struktuuri ja teenistuskohtade koosseis. Nende kahe määruse ja ühe otsuse eelnõu on seotud 1. aprillist jõustuva uue avaliku teenistuse seadusega.
Otsustati müüa Peetri alevikus asuv Välja tn 12-18 korteriomand hinnaga 2000 €.
Kinnitati volikogu alatiste komisjonide tööplaanid.
Võeti vastu 2013.a. I lisaeelarve, kuna täpsustus riigipoolne kohaliku teede hoiuks antava toetuse suurus (varem eelarves planeeritud 25 000€, tegelik riigipoolne toetus 39 604 €, ehk 14 064€ rohkem). Seega suurenes valla eelarve 14 064€ võrra ning eelarve kogumaht on seega 681 155€.

Sel korral puudusid volikogu istungilt Rain Kuresoo ja Alar Sakkool. Järgmine vallavolikogu istung toimub teisipäeval, 19. märtsil kell 16.00.

16 jaanuar 2013

Taliharjapäeva järel

Vanarahvas teadis, et peale taliharjapäeva on talve selgroog murtud ning kevad aina lähemal.

Eile oli selle aasta esimene volikogu istung. Kinnitati Kareda valla 2013. aasta eelarve. Põhitegevuse tulude mahuks on planeeritud 551 534 €, põhitegevuse kulude mahuks on planeeritud 540 086,96 €. Investeerimiseelarve mahuks on planeeritud 98 004 €, investeerimistegevuse finantseerimiseks on planeeritud kohustuste suurenemine 70 097 € ulatuses. Eelarve kogumahuks kujuneb seega 667 091 €. Eelarve kohumaht on võrreldes 2012.aastaga 4,8 % suurem. Eelarve koos seletuskirjaga on leitav valla kodulehelt.
Tunnistati kehtetuks Kareda Vallavolikogu 19. mai 2005.a. määrus nr 10 „Kareda valla raamatupidamise sise-eeskiri“. Kareda Vallavalitsuse 27. detsembri 2012.a. määrusega nr 2 on kinnitatud uus sise-eeskiri. Selle eeskirja eesmärk on kehtestada valla kui raamatupidamiskohuslase raamatupidamise ja finantsaruandluse kord.
Muudeti valla munitsipaalasutuste töötajate, omavalitsusteenistujate koosseisude, ametikohtade nimetuste ja palgamäärade kinnitamise määrust. 10. jaanuaril 2013.a. võeti vastu Vabariigi Valitsuse määrus töötasu alammäära tõstmise kohta, see on tagasiulatuvalt 1. jaanuarist 2013.a. 320€ kuus (seni 290€). Palgamäära muudeti neil valla palgal olevatel töötajatel, kes olid ka seni alampalgal või kelle palgamäär jäi alla 320€. Samuti muudeti uut põhikooli ja gümnaasiumi õpetajate töötasu alammäärasid aluseks võttes Peetri Kooli direktori palgamäära.
Kehtestati uued Kareda valla halduses oleva Peetri Kooli kooliõpetajate töötasustamise alused ja palga alammäärad. Alates 1. jaanuarist 2013.a. on Peetri Kooli kooliõpetajate palga alammäär 715€ (seni noorempedagoogil 608€ ja pedagoogil 644€). Klassijuhatamise tasu on sellest aastast 72€ (seni 10% palga alammäärast).
Otsustati nimetada oma esindajad Järvamaa arenguleppe 2014-2020 eelnõu koostamise töögruppidesse.
Lubati vallavanem puhkusele 21.01.2013 kuni 27.01.2013.
Sel korral puudusid volikogu istungilt Mati Käärde, Ene Mikk, Rain Kuresoo ja Taavi Tikerpalu. Järgmine vallavolikogu istung on teisipäeval, 19. veebruaril kell 16.00.
Volikogu määrused on leitavad Riigi Teataja kodulehelt www.riigiteataja.ee ning volikogu otsused, määrused ja protokollid on leitavad Kareda valla kodulehelt.

MTÜ Läbi Tähevärava on kutsunud külla Tõstamaa perearsti Madis Veskimägi, kes külastab meid 18. jaanuaril kell 17.00 Peetri Koolis. Vestlusteema on "Meeste tervis perearsti pilgu läbi". Lisainfot leiab siit.

Ja Kaitseliit ja meie ja paljud teised kutsuvad kõiki pühapäeval, 17. veebruaril seitsmendale rahvamatkale admiral Johan Pitka mälestuseks. Lisainfot leiab siit.

Järgmisel nädalal on liikluseks suletud osa Välja tänavast - ehk siis nn pesuköögi ja Välja 1 ja Välja 3 vaheline tee. Lisainfot saab valla kodulehelt.


04 jaanuar 2013

Õnne 13-ks!

Näärikuu 4. päev on paras aeg selleks, et teha väike statistika möödunud aasta kohta. 
Kareda vallas elab 1. jaanuari 2013.a. seisuga 663 inimest, see on 27 inimest vähem, kui möödunud aastal.
Külade kaupa on statistika selline:
alevik/küla 2012 2013
Ammuta 28 25
Ataste 29 29
Esna 58 57
Kareda 45 45
Köisi 54 59
Küti 8 7
Müüsleri 83 82
Peetri 235 215
Vodja 32 32
Ämbra 22 22
Öötla 83 77
Õle 13 13
KOKKU 690 6632012. aastal sündis 4 last - 2 poissi ja 2 tüdrukut. Suri 10 inimest - 4 meest ja 6 naist.
Valda sisse kirjutas 14 inimest. Neist 6 tuli Koeru vallast, 4 Tartust, 2 Paide linnast, üks Hispaaniast ning 1 Tallinnast. 
Vallast lahkus 37 inimest. Neist 6 kolis Suurbritanniasse, 6 Tallinna, 5 Paide linna, 4 Anija valda, Keila valda ja Koeru valda ning 3 Soome Vabariiki. Ülejäänud Tartusse, Võrru, Türi valda, Viimsi valda ja Hispaaniasse.

2013.a. 4 esimese päevaga on vald juurde saanud 3 uut elanikku.

20 detsember 2012

Iga aasta, iga päev ja iga tund on kordumatu


2012. aasta suleb varsti enda järelt ukse ja saab ajalooks. Aga mille kordumatuga tänavune aasta mälestustesse jääb?

On üks vana tõde: selleks, et tunda õnne ja rõõmu, on vaja teist inimest. Rahvaloenduse andmetel elab Kareda vallas 631 inimest. Seda on paarsada inimest vähem, kui oli 2000.a. rahvaloenduse ajal, ning 50 inimest vähem, kui näitab rahvastikuregister. Kuigi meid on vähe, on meie seas palju teotahtelisi inimesi, kes meie elukeskkonda iga päev paremaks muudavad.
2012. aastal kuulutati  Aasta Naiseks Terje Truska ning Õigeks Meheks Urmas Dikker, nemad on andnud oma panuse Kareda valla kultuurikorraldusse. Peetri naisrühm on alustanud ettevalmistusi 2014.a. üldlaulu- ja –tantsupeol osalemiseks, nemad olid tänavu Järvamaa rahvatantsupäeva võõrustajateks.
Jaanipäeval on tavaks saanud tunnustada Aasta Tegijat ning Uustulnukat, tänavu läksid need tiitlid ettevõtjatele, vastavalt AS’ile Peetri Põld ja Piim ning Kalamatsi meiereile. 23. juunil tõi Võidutule maakonda Järva maleva aasta kaitseliitlane Kaarel Piirisalu. Spordiareenil on mehetegusid teinud siit pärit Alik Tseiko ja Margus Silbaum. Aitäh Taavi Tikerpalule ja Kalev Tederile, kes oma treeningutel uusi sportlasi kasvatavad.
Tänavuse aasta tähtsündmus oli Kareda küla esmamainimise 800. aastapäeva tähistamine. Aitäh külaelanikele ning Tõnu Taalile toreda päeva eest. Ado Seire eestvõttel valminud Kareda küla raamat on läbi müüdud.
Tänavu 31. augustil lõpetasid tegutsemise Peetri Põhikool ning Peetri Lasteaed, 1. septembrist alustas neid kaht asutust ühendav Peetri Kool. Aitäh kooliperele toredate sündmuste, andekate laste ja rõõmu täis lasteaia- ja koolipäevade eest! Aitäh kooli hoolekogule ning õpilasesindusele hea töö eest! Kooli toetamiseks on loodud MTÜ Peetri Lapsed, nende eestvedamisel sai uue värvikuue Peetri laululava ning valmis seelikutriibuline bussipeatus. MTÜ Läbi Tähevärava eesotsas Kaidi-Ly Välbiga on korraldanud põnevaid koolitusi ning laagreid.
Järvamaa Haigla avas sügise hakul uue hoone – õendusabikeskuse. Osalesime haigla aktsionäridena selle keskuse valmimises – 2021. aastani tasume igal aastal 3085€. Oleme üks väheseid omavalitsusi Järvamaal, kus pakutakse koduõendusteenust, seda siis Järvamaa Haigla, perearst doktor Sirje Reinlo ning koduõe Anne Amose koostöös. Aitäh!
Kaitseliidul on nüüd oma Peetri rühm – suur tänu rühmavanem Alar Sakkoolile ning teistele kaitseliitlastele. Kodutütarde Peetri rühm on olnud aktiivne ning tubli.
Meil on sõlmitud Päästeametiga leping Peetri abikomando rahastamiseks ja tööshoidmiseks. Tänavu on abikomando teinud neli väljasõitu, neist kaks meie valda. Aitäh teile, Mats Talviste, Taavi Pappel, Mait Leppenit ning teised abikomando liikmed!
2012. aastal on vallas juurde registreeritud paar uut ettevõtet. Kohapealsete töökohtade olemasolu on üheks võtmeküsimuseks valla edasiarendamisel, kahjuks on kohaliku omavalitsuse võimalused ettevõtluse arendamisel üsnagi piiratud. Kaks Kareda valla ettevõtjat – AS Peetri Põld ja Piim ning Fijom Pluss jõudsid Äripäevas avaldatud Järvamaa topi. Järvamaa parimate ettevõtete tunnustamisel sai OÜ Kaks meistrit ehk Kalamatsi meierei eripreemia mahetoodete tootmise eest. Suvel kuulutati Esnas valmiv soolvees kitsejuust Eesti parimaks mahetooteks. OÜ Kilpane ehk Kilplaste teemapark on 2012.a. Järvamaa atraktiivseim turismiobjekt. Aitäh meie suurimale tööandjale AS’ile Peetri Põld ja Piim suvise laste töö- ja puhkelaagri korraldamise eest! Sügis tõi uudise, et kauplusauto valla elanikke detsembrist enam ei teeninda, aitäh ettevõtjatele, kes olid valmis tühja koha täitma.

Ükski toredate tegude ja inimeste nimekiri ei saa kunagi olla lõplik. Suur tänu ka kõigile teistele, kes tänavu vallaelu parendamisel oma panuse on andnud!
Iga algav aasta on parem kui ükski varasem. Kordumatut 2013. aastat!
Siiri Tammiste
vallavolikogu esimees
Triin Pobbol
vallavanem 

19 detsember 2012

Aga homsest algab talv!

Ja eile peeti volikogu istungit. Seekord siis Esna seltsingumajas.

Volikogu kiitis heaks Kareda valla arengukava aastateks 2013-2020 eelnõu. Arengukava on avalikul väljapanekul 2. jaanuarist kuni 22. jaanuarini, avaliku väljapaneku kohtadeks on Kareda Vallavalitsus, Kareda Vallaraamatukogu ning Kareda valla veebileht. Avalik arutelu toimub 29. jaanuaril kell 17.00 Kareda Valla Majas.
Esimese lugemise läbis Kareda valla 2013.a. eelarve. Põhitegevuse tulude mahuks on hetkel planeeritud 549 237€, põhitegevuse kulude mahuks on planeeritud 536 618€. Investeerimiseelarve mahuks on planeeritud 83 682€, investeerimistegevuse finantseerimiseks on planeeritud kohustuste suurenemine 70 773€ ulatuses. Eelarve kogumahuks kujuneb seega 624 300€.
Informatsioonide osas kõneldi rahvaloenduse tulemustest. Rahvaloenduse tulemuste järgi elab 31.12.2011.a. seisuga Kareda vallas 631 inimest. 2000.a. rahvaloenduse tulemustel elas vallas 880 inimest (vähenemine 249 inimest ehk 28,3%). Rahvastikuregistri alusel elas 01.01.2012.a. seisuga Kareda vallas 690 inimest (vahe rahvaloendusega 59 inimest ehk 9%). Rahvaloenduse tulemused Järva maakonnas on esitatud allolevas tabelis.
Sel korral puudusid volikogu istungilt Urmas Dikker, Mati Käärde ja Janno Nau. Järgmine istung on teisipäeval, 15. jaanuaril.

Rahvaloendus vs rahvastikuregistri andmed:

2011 rahvaloendus
Rahvastiku-register 01.01.2012
Vahe rahvaloendusega
Vahe %
Paide linn
8228
8981
753
9
Türi linn


0

Albu vald
1140
1185
45
4
Ambla vald
1935
2240
305
16
Imavere vald
849
970
121
14
Järva-Jaani vald
1488
1698
210
14
Kabala vald


0

Kareda vald
631
690
59
9
Koeru vald
2203
2303
100
5
Koigi vald
908
1042
134
15
Lehtse vald


0

Oisu vald


0

Paide vald
1507
1761
254
17
Roosna-Alliku vald
973
1184
211
22
Türi vald
9419
10344
925
10
Väätsa vald
1256
1260
4
0
Kokku
30537
33658
3121
10

Rahvaloendus 2011 vs rahvaloendus 2000

2011 rahvaloendus
2000 ilma Lehtseta ja Türi üks vald
Vähenemine
Vähenemine %
Paide linn
8228
9642
-1414
-14,7
Türi linn

6324


Albu vald
1140
1412
-272
-19,3
Ambla vald
1935
2386
-451
-18,9
Imavere vald
849
1036
-187
-18,1
Järva-Jaani vald
1488
1844
-356
-19,3
Kabala vald

1067


Kareda vald
631
880
-249
-28,3
Koeru vald
2203
2546
-343
-13,5
Koigi vald
908
1164
-256
-22
Lehtse vald

1658


Oisu vald

1349


Paide vald
1507
1814
-307
-16,9
Roosna-Alliku vald
973
1265
-292
-23,1
Türi vald
9419
2916
-2546
-21,3
Väätsa vald
1256
1478
-222
-15
Kokku
30537
38781
-6895
-18,4