26 veebruar 2013

Robotid tahavad luba

Keskkonnaamet teatab tulenevalt keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse (edaspidi KeHJS) § 16 lõike 2 punktist 1 Tammsaare OÜ Rulli robotlüpsilauda keskkonnakompleksloa taotluse keskkonnamõju hindamise (edaspidi KMH) programmi valmimisest, programmi avalikust väljapanekust ja avaliku arutelu toimumisest.

Tammsaare OÜ esitas 17.01.2013 Keskkonnaametile Rulli robotlüpsilauda keskkonnakompleksloa taotluse piimakarjakasvatuseks Ämbra külas Kareda vallas Järvamaal. Tegevusluba taotletakse maksimaalsele tootmisvõimsusele 530 kohta lüpsi- ja kinnislehmadele. Kavandatava tegevuse eesmärgiks on veiste intensiivkasvatus piima tootmiseks, ettevõtte tootmismahu suurendamine ja loomakasvatuse efektiivsemaks muutmine olemasolevas asukohas. Eesmärgi täitmiseks on arendaja, Tammsaare OÜ, rajanud kaasaegse robotlüpsilauda ning vedelsõnnikulaguuni. Keskkonnaamet algatas kavandatavale tegevusele KMH tulenevalt KeHJS § 6 lõike 1 punktist 27 (28.01.2013 kiri nr HJR 6-7/13/2523-1). 

Arendaja on Tammsaare OÜ (registrikood 10103468, aadress Albu küla, Albu vald 73402, Järvamaa), kontaktisik on Michel Rannala, tel 502 3449, e-post: michel@agropiim.ee. Otsustaja ja KMH järelevalvaja on Keskkonnaamet (Harju-Järva-Rapla regiooni Raplamaa kontori aadress Tallina mnt 14, pk 5, Rapla 79513), kontaktisikud on Elar Vulla, tel 484 1177, e-post: elar.vulla@keskkonnaamet.ee ja Egle Alt, tel 384 8744, e-post: egle.alt@keskkonnaamet.ee. KMH viib läbi Estonian, Latvian and Lithuanian Environment OÜ (edaspidi ELLE OÜ; aadress Tõnismägi 3A-15, 10119 Tallinn), juhteksperdiks on Kaupo Heinma (litsents nr KMH0130), tel 611 7690, e-post: kaupo@environment.ee.

KMH programmiga on võimalik tutvuda avaliku väljapaneku perioodil 26. veebruarist 2013 kuni 12. märtsini 2013 tööpäeviti Keskkonnaameti Harju-Järva-Rapla regiooni Järvamaa kontoris (aadress F. J. Wiedemanni 13, Türi), ameti kodulehel www.keskkonnaamet.ee (Uudised & Teated - Keskkonnamõju hindamised) ning ELLE OÜ kodulehel www.environment.ee (Avalik teave - KMH programmid ja aruanded).

Programmi kohta saab esitada ettepanekuid, vastuväiteid ja küsimusi kirjalikult või e-posti teel ülaltoodud kontaktide kaudu 12. märtsini 2013. KMH programmi avalik arutelu toimub 13. märtsil 2013 kell 17.00 Kareda Vallavalitsuses (aadress Kesktee 11, Peetri küla, Kareda vald, Järvamaa).

24 veebruar 2013

Palju õnne sünnipäevaks!

Head sünnipäevalapsed!

Ärgu ununegu need, kes loonud
Eesti riigi, kaitstes isamaad ja merd. 
Kodurajadele rahu toonud, 
ohverdades oma tervist, elu, verd!

Need sõnad pani kirja eesti luuletaja ja kirjanik Jabob Liiv, Juhan Liivi vanem vend.
Küllap on paljudele tuttav lugu Juhan Liivist ja Estonia teatrihoone ehitamisest veel enne Eesti iseseisvumist sada aastat tagasi. Nimelt pannud Liiv valmivast teatrihoonest möödudes selle müüritisele oma mantli - sest raha tal hoone ehitamise toetuseks anda polnud. Aga see oli Juhan Liivi sisemine soov ja tahtmine - anda oma panus eesti kultuuri, eesti rahvuse, eesti keele, eesti meele säilimisel/säilitamisel.
Minu südamesoov on, et meil kõigil oleks südames see väike soov ja väike tahtmine - teha iga päev midagi, mis muudaks meid ja meie riiki ikka paremaks. Sest eesti kultuuri, eesti rahvuse, eesti keele, eesti meele ja Eesti riigi säilimine on teekond, mitte asi iseenesest.
Möödunud suvel avas siinsamas Müüsleris Müüsleri Saare Selts Andres Laukse eestvedamisel oma esimese näituse. Näitus kandis pealkirja "Vabaduse tee". Jah, ka vabadus on teekond, mitte asi iseenesest.
Märtsis jõuame sellel vabaduse teekonnal ühe uue verstapostini - 27. märtsil on Eesti praegune iseseisvusperiood olnud ühe päeva võrra pikem kui eelmine. Ehk mõtleme täna ja sel Priiuse Põlistamise Päeval ning tegelikult igal päeval, et Eesti on meile tähtis, armas ja oluline ning Eesti vabadus, eesti kultuur, eesti rahvus, eesti keel, eesti meel ja Eesti riik on meie ühine südameasi ja teekond.
Ilusat sinimustvalget Eesti riigi ja meie kõigi sünnipäeva!

Müüsleris 24.02.2013.a.

Volikogu istungi kokkuvõte


Veebruaris oli vallavolikogu istung 19. kuupäeval.
Ülevaate politseitööst 2012. aastal andis Koeru-Kareda-Koigi piirkonnapolitseinik komissar Mati Seire. Eelmisel aastal registreeriti Kareda vallas 58 väärtegu (2011.a. 55), 9 neist väärtegudest panid toime alaealised (2011.a. registreeriti 12 alaealiste poolt toime pandud väärtegu). 48 neist väärtegudest on liiklusseaduse rikkumised (48st kaks toime pandud alaealise poolt); korra on eksitud liikluskindlustuse seaduse vastu ning kaks korda teeseaduse vastu. Neli alaealist on vahele jäänud suitsetamisega, kaks alkoholi tarbimisega. Kaht alaealise suhtes on algatatud väärteomenetlus karistusseadustikust tulenevalt. Kuritegusid registreeriti möödunud aasta jooksul 13, neist avastati 9 (eelmiste aastate võrdlusandmed: 2011.a. registreeriti 12, avastati 8; 2012.a. registreeriti 13, avastati 7). Kaks kuritegu oli seotud kehalise väärkohtlemisega; üks omavolilise sissetungiga; üks karistuse kandmisest kõrvalehoidmisega; viis sõiduki juhtimisega joobeseisundis. Need kuriteod on kõik ka avastatud. Aasta jooksul on toime pandud neli vargust, need on seni veel avastamata.  Komissar Mati Seire pidas väga heaks koostööd valla ja politsei vahel ehk vallaametnike ja valda teenindava politseiametniku vahel, samuti on hea koostöö Peetri Kooliga. Hoolimata eelarvevahendite nappusest on valla eelarvest leitud alati võimalusi abipolitseinike motiveerimiseks. Tagasihoidlikuks jääb omavalitsuse poolne väärtegude menetlemine, kuna vallas puudub selleks pädev amentik.
Otsustati võtta projekti „Ambla, Imavere, Kareda, Koigi, Paide ja Roosna-Alliku valla ning Paide linna ühisveevärgi ja kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimine“ omafinantseerimiseks laenu. Vallavolikogu võttis 15.11.2011.a. selle projekti elluviimiseks laenu 115 040 €. Projekti riigihangete läbiviimise käigus selgus, et praegused ehitushinnad ületavad oluliselt taotluse koostamise käigus prognoositud ja rahastamisotsuses määratud hindasid. Seega kujunes projekti Kareda valla osa maksumuseks 822 207€, sh omafinantseering 159 670€ - seega kallines projekti omafinantseering 44 631€. Seega taotleb vallavalitsus SA Keskkonnainvesteeringute Keskuselt lisalaenu 44 631€ 20aastase tagasimakse tähtajaga.
Seoses eelmise punktiga otsustas volikogu muuta 2011.a. novembris vastu võetud finantsplaani ning selle tegevuskava.
Vaadati üle Järvamaa arenguleppe 2014-2020 eelnõus olevad Kareda valla tegevused.
Esimese lugemise läbisid Kareda Vallavalitsuse põhimäärus, vallavalitsuse palgajuhend ning struktuuri ja teenistuskohtade koosseis. Nende kahe määruse ja ühe otsuse eelnõu on seotud 1. aprillist jõustuva uue avaliku teenistuse seadusega.
Otsustati müüa Peetri alevikus asuv Välja tn 12-18 korteriomand hinnaga 2000 €.
Kinnitati volikogu alatiste komisjonide tööplaanid.
Võeti vastu 2013.a. I lisaeelarve, kuna täpsustus riigipoolne kohaliku teede hoiuks antava toetuse suurus (varem eelarves planeeritud 25 000€, tegelik riigipoolne toetus 39 604 €, ehk 14 064€ rohkem). Seega suurenes valla eelarve 14 064€ võrra ning eelarve kogumaht on seega 681 155€.

Sel korral puudusid volikogu istungilt Rain Kuresoo ja Alar Sakkool. Järgmine vallavolikogu istung toimub teisipäeval, 19. märtsil kell 16.00.