26 veebruar 2013

Robotid tahavad luba

Keskkonnaamet teatab tulenevalt keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse (edaspidi KeHJS) § 16 lõike 2 punktist 1 Tammsaare OÜ Rulli robotlüpsilauda keskkonnakompleksloa taotluse keskkonnamõju hindamise (edaspidi KMH) programmi valmimisest, programmi avalikust väljapanekust ja avaliku arutelu toimumisest.

Tammsaare OÜ esitas 17.01.2013 Keskkonnaametile Rulli robotlüpsilauda keskkonnakompleksloa taotluse piimakarjakasvatuseks Ämbra külas Kareda vallas Järvamaal. Tegevusluba taotletakse maksimaalsele tootmisvõimsusele 530 kohta lüpsi- ja kinnislehmadele. Kavandatava tegevuse eesmärgiks on veiste intensiivkasvatus piima tootmiseks, ettevõtte tootmismahu suurendamine ja loomakasvatuse efektiivsemaks muutmine olemasolevas asukohas. Eesmärgi täitmiseks on arendaja, Tammsaare OÜ, rajanud kaasaegse robotlüpsilauda ning vedelsõnnikulaguuni. Keskkonnaamet algatas kavandatavale tegevusele KMH tulenevalt KeHJS § 6 lõike 1 punktist 27 (28.01.2013 kiri nr HJR 6-7/13/2523-1). 

Arendaja on Tammsaare OÜ (registrikood 10103468, aadress Albu küla, Albu vald 73402, Järvamaa), kontaktisik on Michel Rannala, tel 502 3449, e-post: michel@agropiim.ee. Otsustaja ja KMH järelevalvaja on Keskkonnaamet (Harju-Järva-Rapla regiooni Raplamaa kontori aadress Tallina mnt 14, pk 5, Rapla 79513), kontaktisikud on Elar Vulla, tel 484 1177, e-post: elar.vulla@keskkonnaamet.ee ja Egle Alt, tel 384 8744, e-post: egle.alt@keskkonnaamet.ee. KMH viib läbi Estonian, Latvian and Lithuanian Environment OÜ (edaspidi ELLE OÜ; aadress Tõnismägi 3A-15, 10119 Tallinn), juhteksperdiks on Kaupo Heinma (litsents nr KMH0130), tel 611 7690, e-post: kaupo@environment.ee.

KMH programmiga on võimalik tutvuda avaliku väljapaneku perioodil 26. veebruarist 2013 kuni 12. märtsini 2013 tööpäeviti Keskkonnaameti Harju-Järva-Rapla regiooni Järvamaa kontoris (aadress F. J. Wiedemanni 13, Türi), ameti kodulehel www.keskkonnaamet.ee (Uudised & Teated - Keskkonnamõju hindamised) ning ELLE OÜ kodulehel www.environment.ee (Avalik teave - KMH programmid ja aruanded).

Programmi kohta saab esitada ettepanekuid, vastuväiteid ja küsimusi kirjalikult või e-posti teel ülaltoodud kontaktide kaudu 12. märtsini 2013. KMH programmi avalik arutelu toimub 13. märtsil 2013 kell 17.00 Kareda Vallavalitsuses (aadress Kesktee 11, Peetri küla, Kareda vald, Järvamaa).