23 detsember 2010

21 detsember 2010

Kes on süüdi, kes on süüdi, seda ütles mulle eile ...

Nonii. Selle aasta viimane volikogu istung läbitud. Järjekorranumbrilt oli see siis 11. Vallaleht tuleb trükist homme, aga ikkagi on kiusatus ka ajaveebi üles panna see, mis tehti/mis otsustati. Lisaks ametlikule osale tegi volikogu esimees Siiri väga lahedaid kingitusi: küünla, et meil järgmisel aastal ikka rohkem valgust oleks; volikogule ajakirja "Tarkade klubi", et volikogu tarku otsuseid teeks ning vallavalitsusele maagiliste ruutude ristsõna, et eelarve ära lahendada... :)

JOLi teemadel on lood nii, nagu nad on. Paneme konkursitingimused täpselt paika ja kuulutame välja konkursi uue tegevdirektori leidmiseks. Igasugused poliitilised vangerdused jäägu ära. 

Ja ridamisi vahvaid sündmusi:
Homme kell 11 on jõulupidu lasteaia väikese Peetri ja kell 15 suure Peetri rühmas, kell 17 aga koolimajas. Reedel kell 17 on jõuluõhtu jumalateenistus Järva-Peetri kirikus ja kaasa teenib koguduse koor. 
26. detsembril kell 17 ootab MTÜ Karessen kõiki jõuluõhtut veetma Esna vanasse vallamajja. Tantsuks mängib ühemehebänd ja pidulaud kaetakse üheskoos.
Ja see kõige peamisem:
Ja mitte ei saa uhkustamata jätta selle imemasinaga, mis meie valla teedel liikumas on. Usun, et on vähe kohalikke teid, mis aetakse laiemaks sellise masinaga.

Aga nüüd siis volikogu materjal ja kõik:

Kareda Vallavolikogu kogunes 21. detsembril aasta viimasele istungile Esna seltsingumajja.
15. juunil 2009.aastal sõlmiti Paides AS Paide Vesi aktsionäride leping, mille raames esitas AS Paide Vesi Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondi rahastamistaotluse, eesmärgiga viia kuue Järvamaa omavalitsuse, sealhulgas Kareda valla Peetri aleviku ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni infrastruktuur vastavusse kehtivate nõuetega. Keskkonnainvesteeringute Keskuse otsusega rahuldati 2009.aasta lõpus rahastamistaotlus täies ulatuses. Ühisveevärgi ja kanalisatsiooni infrastruktuuri arendamise, omandi ja kasutamisega seotud õiguste andmiseks ning vaidluste vältimiseks on vaja võõrandada vajalik infrastruktuur toetuse saajale s.o. AS-ile Paide Vesi. Omavalitsusel tekib viis aastat pärast projekti lõpparuande heakskiitmist ka võimalus vara tagasi omandada. Seega otsustas volikogu võõrandada AS-ile Paide Vesi mitterahalise sissemaksena järgnevad varad: Peetri aleviku Elamute puurkaev koos puurkaevu, pumbamaja ja juurdekuuluvate tehniliste seadmetega; Peetri aleviku Klubi puurkaev koos puurkaevu, pumbamaja ja juurdekuuluvate tehniliste seadmetega; Peetri aleviku Puhasi kinnistu koos sellel asuva biopuhasti BIO-100, reoveepumpla, 2 biotiigi ja juurdekuuluvate tehniliste seadmetega; Peetri aleviku ühisveevärgi ja –kanalisatsioonisüsteemid.
Järvamaa Omavalitsuste Liidu juhatus on teinud ettepaneku tsentraliseerida 2011.a. riigieelarvest kohalikele omavalitsusüksustele eraldatud rahalised vahendid õpetajate maakondlike ainesektsioonide tööks ning maakondlike õpilas- ja noorteürituste läbiviimiseks JOLi. Vastavalt tasandusfondi eelnõule on see summa kokku 17010.- Volikogu otsustas need hariduskorralduslikud vahendid 100% ulatuses tsentraliseerida.
Aasta tagasi oli volikogus arutlusel Esna vana vallamaja saatus. Siis sõlmiti MTÜ Karesseniga tähtajatu rendileping hoone avalikuks kasutamiseks. Vahepeal on muutunud PRIA poolsed nõudmised rendilepingu tähtaja osas ning valminud ka ehitusprojekt vana vallamaja restaureerimiseks. Seepärast otsustas volikogu anda MTÜ-le Karessen Kareda külas Karesseni maaüksusel asuv Vana Esna vallamaja tasuta kasutusse 25 aastaks.
Otsustati algatada uue valla arengukava koostamine. Valla üks tähtsamaid dokumente peaks volikogus esimesele lugemisele jõudma juunis 2011., veebruaris-märtsis toimuvad ka avalikud arutelud ning avalikkuse kaasamine sellesse protsessi.
Volikogu muutis 2010.a. eelarvet ning võttis vastu ka 2010.a. lisaeelarve. Eelarve suurenes 456 930 krooni võrra. Eelarve muutmise ja lisaeelarve määrused saavad üles laetud valla kodulehele (ruumipuudusel need sedakorda vallalehe vahele ei mahtunud).
Volikogu komisjonid tegid kokkuvõtteid tehtud töödest ning peetud plaanidest, mina andsin aru lumetorm Moonika tagajärgedest ning jäätmetest. Samuti kõneldi 2011.a. eelarve koostamise protsessist ning Paide linna ettepanekust läbirääkimise alustamiseks haldusterritoriaalse reformi läbiviimiseks.
Seekord puudusid volikogu istungilt Tõnis Aas ja Lea Heinaste. Järgmisel korral koguneb volikogu 18. jaanuaril 2011. aastal.
Aitäh ka selle korra lahkele võõrustajale Enele!

18 detsember 2010

Minu kõne tänasel maavanema ja JOLi esimehe jõulueelsel vastuvõtul

Head inimesed!

Vahel mulle tundub, et ega tihedas elutempos ei jõuagi alati seda mõelda, mida elamine tähendab. Aga kas või korra aastas peaks leidma aega vaadata endasse ja näha ennast. Jõuluaeg on selleks just hea aeg. Kui me endasse vaatame, Järvamaa, siis millist pilti me näeme?

Järvamaa Omavalitsuste Liidu tasandil on ühe ja teise liikme suust kuuldud väljendit, et JOL on kriisis. Või kreenis. Või justkui oleksime me ära kaotanud koostöö ning igaüks oma nurgas nohistama hakanud. Aga – kui tuletada meelde vaid tükike seda, millega me tegelikult hakkama oleme saanud – siis pilt on teine. Sel aastal on pea kõik Järvamaa kohalike omavalituste volikogud võtnud vastu otsuse, et nad võtavad pikaajalise kohustuse Järvamaa Haigla uue hooldushaigla ehitamise kaasrahastamiseks; samuti on kõik otsustanud lisaraha leida Paidesse rajatava uue turismiinfokeskuse ehitamiseks. Kas need kaks pole head näited sellest, et Järvamaa koostöö elab ning heade asjade nimel leitakse nii tahtmist kui raha?

Ja kui tublid on olnud meie poolt või meie abil loodud asutused, kellest mitmed pidasid tänavu oma 10.sünnipäeva. Kesk-Eesti Jäätmehoolduskeskus on juba ammu Järvamaalt välja kasvanud nn Eesti jäätmehoolduskeskuseks ning saanud tugevaks koostööpartneriks riigiga. Järvamaa Ühistranspordikeskus on teinud väga tugevat lobby-tööd selleks, et meie poolt loodud süsteemi riigi poolt ei lõhutaks. Ja kui rääkida lühendite keeles, siis JAK on ju Eesti parim MAK. Kesk-Eesti Noorsootöökeskus, mis veel aasta alguses Noortekeskuse nime kandis, sai eelmisel nädalal Eesti Noorsootöö Keskuse tunnustuse projekti „Ettevõtlikuks nooreks Järvamaal“ eest. See Järvamaa noorteaastal sündinud projekt on üks kolmest Eesti parimast noortega seotud koostööprojektist ning selle elluviimisesse on haaratud kümmekond Järvamaa organisatsiooni. Või AS Paide Vesi, mis on Paide linna aktsiaseltsist kasvanud Paide linna ja veel kuue omavalitsuse aktsiaseltsiks, ikka selle nimel, et üheskoos leida võimalus vee- ja kanalisatsiooniprobleemide lahendamiseks.

Kokkuvõttes, mõttekohaks ongi see – kui nö meie ühisasutused, tütred-pojad, elavad oma elu ja seda hästi, siis tinglikult vanem – JOL – jääb kiduraks. Et see kidurus ei muutuks põduruseks, selleks peame kõik koos pingutama.

Tegelikult oleme me tublid ning igati koostöövalmid, kuigi me oma tihedas elutempos kipume aeg-ajalt teisiti mõtlema. Ehk oli minu öeldus palju ka seda, mida me tegelikult teame ja tajume, kuid mida me võib-olla alati ja otsekoheselt välja ei ütle. Aga edasi minnes peab ikka ka tagasivaadeteks jätkuma aega. Meil läheb ju üldjoontes hästi! Muidugi, me peame väga jõuliselt hakkama tegutsema selles suunas, et Eestimaa ei hakkaks meenutama barankat, nagu professor Marju Lauristin Mäo arengukonverentsil vihjas. Statistika räägib meie kahjuks. Ja ka selle nimel, et meid ei tabaks sarnaseid ehmatusi, nagu Türi Kolledži ootamatu sulgemine.

Kuid mida öelda soovituseks järgmiseks aastaks: lubagem veidi rohkem koerust, tehkem üksteisele rohkem pai ja ärgem olgem nii karedad!

Imelist jõuluaega!

Pildil: Prandi külamaja raamatusse sissekannet tegemas; pildistas armas Anu :)

15 detsember 2010

"Aga riik annab teile ju lume koristuseks lisaraha..."

Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi kodulehel on üleval numbrid, mida Vabariigi Valitsus eraldab reservist avalikult kasutatavate kohalike teede hoiuks 2010.a. detsembrikuu raskete ilmaolude tõttu suurenenud lumetõrje tööde kulutuste kaasrahastamiseks. Järvamaa kogusumma on 641 300, sellest

Albu vald                                                                          38 500                   
Ambla vald                                                                       52 200
Imavere vald                                                                     27 700
Järva-Jaani vald                                                                54 300
Kareda vald                                                                      23 500
Koeru vald                                                                        56 800
Koigi vald                                                                         27 000
Paide vald                                                                         52 600
Roosna-Alliku vald                                                           25 000
Türi vald                                                                         179 300
Väätsa vald                                                                       34 300
Paide linn                                                                          70 100
Nojah. Abiks seegi, kuigi juba riigiteid on Kareda valla teenusepakkuja lumest puhastanud 20 tunni ulatuses ehk siis umbes poole eest sellest summast... Sellega on probleeme ning ilmselt peame koos Ida Regionaalse Maanteeametiga sellele lahendusele leidma. Ka täna hommikul oli Vodja-Esna ja Anna-Peetri tee veidi umbes, õnneks küll nõnda, et liikuma sai ning keegi vast kinni ei jäänud, kuid päris nii ka ei ole, et bussiliinide teed hoiame puhtad.

Eile käisime Taimo, Valduri ja Aivariga Jäva Kilval. Meil läks väga hästi. Kokkuvõttes olime tagantpoolt teised ja Järvamaa voorus olime eestpoolt teised... (kunagi räägiti sellistu lugu: Toimus NSV Liit - Ameerika kergejõustikumats. Jooksid kaks jooksjat ning ameeriklane võitis. Nõukogude ajalehed teatasid: "100 meetri jooksus finiseerus meie esindaja teisena, Ameerika jooksja oli eelviimane." )

Homme on volikogu eestseisus, seekord siis laiendatud variant, ootame ka teisi komisjoni esimehi, kes muidu eestseisuse koosseisu ei kuulu. 
Reedel  on aga Kareda Valla Majas jõululaat. Veel täna saab Terjele teada anda, kui on soovi tulla miskit müüma (terje@kareda.ee). Laat on 12st 15ni, kuid 12st on avatud ka õpituba, kus saab ise mesilasvahast küünlaid valmistada.
Reede on jällekord JOLiline. Seekord siis üldkoosolek, kus kõigi eelduste kohaselt nimetatakse ka uus JOLi juhatuse esimees ning valitakse esimene aseesimees, kes aasta pärast JOLi juhatuse esimeheks saab. Ning JOLi praegusest juhatuse esimehest saab II aseesimees :) Pärast seda on ka JOLi juhatuse esimehe ja maavanema jõuluvastuvõtt.
Ja pühapäeval matkama.

13 detsember 2010

Jah, ükskord on see kõik juba olnud

Üks pilt ütleb rohkem kui 1000 sõna. Pilk õuele ja jääb üle vaid tõdeda - jah, ükskord on see kõik juba olnud. Aga millal, ei tea. Kunagi ammu, selliste minu vanaema lapsepõlve aegsetel talvedel. Ega sellist vaatepilti naljalt ei näegi. Alla meetrised mehed ei näe ilmselt üldsegi nende lumekuhilate vahelt kuskile. Reedel oli seda lund nõndapalju, et traktorid igale poole ei jõudnud ning lumelükkajad päästsid vaid abivajajaid. Neid, kes olid niimoodi lumme kinni jäänud, et lumi oli aknaklaasideni, ja neid, kel oli vaja ruttu sünnitama jõuda :) Jah, poest saia pole nii suure lumega vast osta vaja, aga mõni asi ikka tuleb kohe ära teha :)
Kurb, et üks meie inimene on selles tormis ja tuisus kaduma läinud. Täna tekkis lootusekiir, et Henno on üles leitud, kuid kahjuks osutus see koledaks infomüraks... 

Aga on ka ilusaid hetki - Peetri abikomando on Lääne-Eesti Päästekeskuse poolt valitud Aasta Tulijaks (eks see  ole lohutusauhind ka...) ning Eesti NoorsootööKeskus valis Kesk-Eesti Noorsootöö Keskuse projekti "ettevõtlikuks nooreks Järvamaal" üheks kolmeks parimaks koostööprojektiks tänavu.

Ja naabrimehele kõige kõvem kallistus sünnipäevaks!

08 detsember 2010

Vitamiinilaks

Jaht on alanud ka Järvamaal ning laupäevani on Paide Kultuurikeskuses võimalik vaadata erinevaid PÖFFi filme. Mina käisin eile vaatamas Kongo/Prantsusmaa filmi Benda Bilili. See oli dokumentaalfilm ühest Kongo erivärki ansamblist, mille liikmed olid põdenud lastehalvatust, kuid missugune elurõõm! Üks nende lugu, mis kannabki pealkirja "Lastehalvatus", on vaadatav/kuulutav siit. Kui tõlget ei loeks, ei usukski, et need tüübid papitüki peal magamisest ja vaktsineerimisest laulavad :). PÖFFi Järvamaale tooja - Helen Aasa - sai täna Järvamaa noorteaasta lõpetamisel ka ühe Noorteaasta Tähe - Vabatahtlik Noor. Aga veel rõõmsam olen ma selle üle, et üks täht tuli ka meite maile - nimelt on Andrus Kopliste nüüd tunnustatud kui Aasta Noortesõbralikum Isik! Tema paneb noored kitarri mängima, maailma läbi fotosilma vaatama ja lennukeid taevalaotusesse tiirutama ka... Ja seda kõigi oma teiste tegemiste kõrvalt. 
Hea meel oli ka selle üle, et aasta noortevaenulikuma teo tiitlile oli vaid üks kandidaat (seepärast hea meel, et kui neid vaenulikke asju oleks olnud palju, oleks asjad ju kurvad), aga kui Tartu Ülikooli rektoraadi kõrvu oleks kostnud see jalgademadin, mis saalist kostus... Et siis kõige noortevaenulikum on Türi Kolledži ootamatu sulgemisotsus. 

Täna koolitati ka omavalitsuste kriisikomisjone. Mina unustasin hommikul pea paberisse ja kriis läks mööda. Aga küsin homme Valduri käest täpselt järele, mida kõneldi. Igatahes kriisikomisjoni põhimäärus on meil vallavalitsuses nüüd kinnitatud ning järgmine kord peaks kinnitama ka selle komisjoni liikmed (seaduse järgi juhib seda komisjoni vallavanem ning komisjoni põhimääruse järgi on minu asendajaks ehitusspetsialist ehk Valdur). 

Et järgmise aasta alguses paanikaosakond töösse ei läheks, oleks paslik meelde tuletada, et jäätmevaldajad, kes on saanud korraldatud jäätmeveost vabastuse, peavad jaanuari keskpaigaks meile aru andma (täpsem info Taimolt - taimo@kareda.ee 3849023). Ja uuest perioodist ehk 1. märtsist on jäätmeveost vabastamine väga-väga suureks erandiks, mitte aga reegliks. 

Ja 15. detsembriks ootab Maret infot ja materjale detsembrikuise vallalehe jaoks. Ja eestielu.ee portaalist saab ka vallalehe infot kaeda.

06 detsember 2010

"Mõttele siis paremale tulin - sõitsin Karedale"

Pealkirjas on väike tükikene sellest luuletusest, mis Margus Konnula ehk Contra bussisõidul Peetri poole kirja pani. Laupäeval saadeti tänavust lugemisaastat lõbusalt koos tema ja Jüri Hennoga ära. Jüri Henno on kirjastaja ning laulu- ja luulemees, kes Kareda kandiga ka seotud. Tema olevat lõpuks kõik osalejad laulu sisse ka laulnud :)
Ja play-offi turniir Ida-Järvamaa mudaliigas korvpallis oli laupäeval ka. Fanfaarihelid kõlagu, selle turniiri võitsid ära Kareda poisid. 
Ja pühapäeval kõlas Järva-Jaani kirikus Maarjamissa. Termomeeter näitas küll 6,8 soojakraadi, aga uskumatult rõske ja külm oli! 

Täna oli päev majandus- ja eelarvekomisjoni päralt. Kõik jõudsid läbi tuisuvaalude pärale. Jah, sellist talve me ju tahtsimegi! (peab vist ikka endale uued suusad ostma...)
Ja homme on JOL. Jälle, jah. Meil lihtsalt meeldib koos käia ja arutada. Seekord siis 2011.a. teemaks. Kuna osa liikmeid on esitanud tegevuskavasse väga konkreetsed ettepanekud, tuleb need läbi kaaluda/vaagida. Nii, et hundid saaks söönud ja mõni lammas jääks ka terveks.

Aga Esna kitsed on täitsa olemas! (Teemavahetus tuli nüüd paremini välja, kui ühel minu tuttaval, kes suudab ühe lausega ära rääkida selle, mis maksab millises poes leib, kes kellest lahku on läinud ning mida ta eile õhtul telekast vaatas). Aga jah. Aital ja Jaanil on uhke kitsekari ning varsti püsti ja töös ka meierei ning siis saab maitsvat kitsejuustu...

See nädal toob mitmeid "maitsvaid" ja "mittemaitsvaid" uudiseid ja tegevusi. Väga uhke oli lugeda, et JAK on parim MAK :) Ehk siis EAS tunnistas Järvamaa Arenduskeskuse 2010.a. parimaks keskuseks Eestis. Ja mul on tunne, et ühe üleriigilise tunnustuse osaliseks võib sel nädalal saada ka üks teine nn JOLi tütar...Aga iga asi omal ajal :) Kristjani idee IT-agentuuri rajamisest meeldib mulle ka...

02 detsember 2010

Kas aeglemine meitlates on teie meelest õk? *

Lubasin detsembri alguses tagasi olla, et oma kajamisse miskit uut kirjutada. Olengi. Täna Vabariigi Valitsuses kinnitatud nn õhumüügitabelis meie kolme objekti 66 müüdava hulgas polnud. Ehk leidub co2 ostjaid ka edaspidi ning kõik andmed esitanud kov-id (neid oli siis üle Eesti 80%) saavad oma objekte energiasäästlikumaks muuta.

Rääkida on aga nii palju, et teen seekord hoopiski hästi lühidalt ja ütlen paari lausega, mis nädalavahetusel toimumas:

Laupäeval lõpetatakse uhkelt lugemisaastat. Kell 19.00 algab Peetri kooli saalis kohvik-klubi õhtu. Lugejatega kohtuvad luuletaja Contra (Margus Konnula), kitarri mängib ja laulab kirjastuse Kodutrükk direktor Jüri Henno.
Ka Ida-Järvamaa mudaliiga korvpallis saab oma laupäeval oma lõpliku lahenduse. Kell 11.00 algab play-offi turniir ning kuna Kareda poisid olid põhiturniiri võitjad, peetakse väikene lõpuüritus meie majas. 
Ja pühapäeval kell 12.00 on Järva-Jaani kirikus Maarjamissa. Kaasa teenib Järva-Peetri ja Anna koguduste segakoor Petra ning Järva-Jaani koguduse õpetaja Katrin-Helena Melder ja Järva-Peetri koguduse õpetaja Lea Heinaste.  

* pealkiri varastatud Postimehelt. Minu meelest on teatud mahuni täitsa õk :)