21 detsember 2010

Kes on süüdi, kes on süüdi, seda ütles mulle eile ...

Nonii. Selle aasta viimane volikogu istung läbitud. Järjekorranumbrilt oli see siis 11. Vallaleht tuleb trükist homme, aga ikkagi on kiusatus ka ajaveebi üles panna see, mis tehti/mis otsustati. Lisaks ametlikule osale tegi volikogu esimees Siiri väga lahedaid kingitusi: küünla, et meil järgmisel aastal ikka rohkem valgust oleks; volikogule ajakirja "Tarkade klubi", et volikogu tarku otsuseid teeks ning vallavalitsusele maagiliste ruutude ristsõna, et eelarve ära lahendada... :)

JOLi teemadel on lood nii, nagu nad on. Paneme konkursitingimused täpselt paika ja kuulutame välja konkursi uue tegevdirektori leidmiseks. Igasugused poliitilised vangerdused jäägu ära. 

Ja ridamisi vahvaid sündmusi:
Homme kell 11 on jõulupidu lasteaia väikese Peetri ja kell 15 suure Peetri rühmas, kell 17 aga koolimajas. Reedel kell 17 on jõuluõhtu jumalateenistus Järva-Peetri kirikus ja kaasa teenib koguduse koor. 
26. detsembril kell 17 ootab MTÜ Karessen kõiki jõuluõhtut veetma Esna vanasse vallamajja. Tantsuks mängib ühemehebänd ja pidulaud kaetakse üheskoos.
Ja see kõige peamisem:
Ja mitte ei saa uhkustamata jätta selle imemasinaga, mis meie valla teedel liikumas on. Usun, et on vähe kohalikke teid, mis aetakse laiemaks sellise masinaga.

Aga nüüd siis volikogu materjal ja kõik:

Kareda Vallavolikogu kogunes 21. detsembril aasta viimasele istungile Esna seltsingumajja.
15. juunil 2009.aastal sõlmiti Paides AS Paide Vesi aktsionäride leping, mille raames esitas AS Paide Vesi Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondi rahastamistaotluse, eesmärgiga viia kuue Järvamaa omavalitsuse, sealhulgas Kareda valla Peetri aleviku ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni infrastruktuur vastavusse kehtivate nõuetega. Keskkonnainvesteeringute Keskuse otsusega rahuldati 2009.aasta lõpus rahastamistaotlus täies ulatuses. Ühisveevärgi ja kanalisatsiooni infrastruktuuri arendamise, omandi ja kasutamisega seotud õiguste andmiseks ning vaidluste vältimiseks on vaja võõrandada vajalik infrastruktuur toetuse saajale s.o. AS-ile Paide Vesi. Omavalitsusel tekib viis aastat pärast projekti lõpparuande heakskiitmist ka võimalus vara tagasi omandada. Seega otsustas volikogu võõrandada AS-ile Paide Vesi mitterahalise sissemaksena järgnevad varad: Peetri aleviku Elamute puurkaev koos puurkaevu, pumbamaja ja juurdekuuluvate tehniliste seadmetega; Peetri aleviku Klubi puurkaev koos puurkaevu, pumbamaja ja juurdekuuluvate tehniliste seadmetega; Peetri aleviku Puhasi kinnistu koos sellel asuva biopuhasti BIO-100, reoveepumpla, 2 biotiigi ja juurdekuuluvate tehniliste seadmetega; Peetri aleviku ühisveevärgi ja –kanalisatsioonisüsteemid.
Järvamaa Omavalitsuste Liidu juhatus on teinud ettepaneku tsentraliseerida 2011.a. riigieelarvest kohalikele omavalitsusüksustele eraldatud rahalised vahendid õpetajate maakondlike ainesektsioonide tööks ning maakondlike õpilas- ja noorteürituste läbiviimiseks JOLi. Vastavalt tasandusfondi eelnõule on see summa kokku 17010.- Volikogu otsustas need hariduskorralduslikud vahendid 100% ulatuses tsentraliseerida.
Aasta tagasi oli volikogus arutlusel Esna vana vallamaja saatus. Siis sõlmiti MTÜ Karesseniga tähtajatu rendileping hoone avalikuks kasutamiseks. Vahepeal on muutunud PRIA poolsed nõudmised rendilepingu tähtaja osas ning valminud ka ehitusprojekt vana vallamaja restaureerimiseks. Seepärast otsustas volikogu anda MTÜ-le Karessen Kareda külas Karesseni maaüksusel asuv Vana Esna vallamaja tasuta kasutusse 25 aastaks.
Otsustati algatada uue valla arengukava koostamine. Valla üks tähtsamaid dokumente peaks volikogus esimesele lugemisele jõudma juunis 2011., veebruaris-märtsis toimuvad ka avalikud arutelud ning avalikkuse kaasamine sellesse protsessi.
Volikogu muutis 2010.a. eelarvet ning võttis vastu ka 2010.a. lisaeelarve. Eelarve suurenes 456 930 krooni võrra. Eelarve muutmise ja lisaeelarve määrused saavad üles laetud valla kodulehele (ruumipuudusel need sedakorda vallalehe vahele ei mahtunud).
Volikogu komisjonid tegid kokkuvõtteid tehtud töödest ning peetud plaanidest, mina andsin aru lumetorm Moonika tagajärgedest ning jäätmetest. Samuti kõneldi 2011.a. eelarve koostamise protsessist ning Paide linna ettepanekust läbirääkimise alustamiseks haldusterritoriaalse reformi läbiviimiseks.
Seekord puudusid volikogu istungilt Tõnis Aas ja Lea Heinaste. Järgmisel korral koguneb volikogu 18. jaanuaril 2011. aastal.
Aitäh ka selle korra lahkele võõrustajale Enele!