24 veebruar 2013

Volikogu istungi kokkuvõte


Veebruaris oli vallavolikogu istung 19. kuupäeval.
Ülevaate politseitööst 2012. aastal andis Koeru-Kareda-Koigi piirkonnapolitseinik komissar Mati Seire. Eelmisel aastal registreeriti Kareda vallas 58 väärtegu (2011.a. 55), 9 neist väärtegudest panid toime alaealised (2011.a. registreeriti 12 alaealiste poolt toime pandud väärtegu). 48 neist väärtegudest on liiklusseaduse rikkumised (48st kaks toime pandud alaealise poolt); korra on eksitud liikluskindlustuse seaduse vastu ning kaks korda teeseaduse vastu. Neli alaealist on vahele jäänud suitsetamisega, kaks alkoholi tarbimisega. Kaht alaealise suhtes on algatatud väärteomenetlus karistusseadustikust tulenevalt. Kuritegusid registreeriti möödunud aasta jooksul 13, neist avastati 9 (eelmiste aastate võrdlusandmed: 2011.a. registreeriti 12, avastati 8; 2012.a. registreeriti 13, avastati 7). Kaks kuritegu oli seotud kehalise väärkohtlemisega; üks omavolilise sissetungiga; üks karistuse kandmisest kõrvalehoidmisega; viis sõiduki juhtimisega joobeseisundis. Need kuriteod on kõik ka avastatud. Aasta jooksul on toime pandud neli vargust, need on seni veel avastamata.  Komissar Mati Seire pidas väga heaks koostööd valla ja politsei vahel ehk vallaametnike ja valda teenindava politseiametniku vahel, samuti on hea koostöö Peetri Kooliga. Hoolimata eelarvevahendite nappusest on valla eelarvest leitud alati võimalusi abipolitseinike motiveerimiseks. Tagasihoidlikuks jääb omavalitsuse poolne väärtegude menetlemine, kuna vallas puudub selleks pädev amentik.
Otsustati võtta projekti „Ambla, Imavere, Kareda, Koigi, Paide ja Roosna-Alliku valla ning Paide linna ühisveevärgi ja kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimine“ omafinantseerimiseks laenu. Vallavolikogu võttis 15.11.2011.a. selle projekti elluviimiseks laenu 115 040 €. Projekti riigihangete läbiviimise käigus selgus, et praegused ehitushinnad ületavad oluliselt taotluse koostamise käigus prognoositud ja rahastamisotsuses määratud hindasid. Seega kujunes projekti Kareda valla osa maksumuseks 822 207€, sh omafinantseering 159 670€ - seega kallines projekti omafinantseering 44 631€. Seega taotleb vallavalitsus SA Keskkonnainvesteeringute Keskuselt lisalaenu 44 631€ 20aastase tagasimakse tähtajaga.
Seoses eelmise punktiga otsustas volikogu muuta 2011.a. novembris vastu võetud finantsplaani ning selle tegevuskava.
Vaadati üle Järvamaa arenguleppe 2014-2020 eelnõus olevad Kareda valla tegevused.
Esimese lugemise läbisid Kareda Vallavalitsuse põhimäärus, vallavalitsuse palgajuhend ning struktuuri ja teenistuskohtade koosseis. Nende kahe määruse ja ühe otsuse eelnõu on seotud 1. aprillist jõustuva uue avaliku teenistuse seadusega.
Otsustati müüa Peetri alevikus asuv Välja tn 12-18 korteriomand hinnaga 2000 €.
Kinnitati volikogu alatiste komisjonide tööplaanid.
Võeti vastu 2013.a. I lisaeelarve, kuna täpsustus riigipoolne kohaliku teede hoiuks antava toetuse suurus (varem eelarves planeeritud 25 000€, tegelik riigipoolne toetus 39 604 €, ehk 14 064€ rohkem). Seega suurenes valla eelarve 14 064€ võrra ning eelarve kogumaht on seega 681 155€.

Sel korral puudusid volikogu istungilt Rain Kuresoo ja Alar Sakkool. Järgmine vallavolikogu istung toimub teisipäeval, 19. märtsil kell 16.00.