22 märts 2013

Pärast pendipäeva

Vanarahvas uskus, et pendipäeval ärkavad ussid. No ei usu, et nad nii külmaga tänavu nii vara ärgata tahavad.


Märtsis oli volikogu istung 19. kuupäeval.
Kolmandale lugemisele saadeti Kareda valla arengukava aastateks 2013-2020.
Kehtestati Kareda Vallavalitsuse põhimäärus. Vallavalitsuse kui ametiasutuse põhimäärusega sätestatakse ametiasutuse üldandmed, tegevusvaldkond ja ülesanded, juhtimine, struktuur ning teenistuskorraldus, sh hulgas nõuded ametnike haridusele, töökogemusele, teadmistele ja oskustele.
Kehtestati Kareda Vallavalitsuse palgajuhend. Selle määrusega sätestatakse ametnikele ja töötajatele palga määramise ja maksmise kord.
Kehtestati Kareda Vallavalitsuse struktuur ja teenistuskohtade koosseis.  Teenistuskohti on kokku kaheksa, neist kuus ametikohta (vallasekretär, pearaamatupidaja, sotsiaalnõunik, maa- ja keskkonnaspetsialist, ehitussspetsialist, sekretär) ning kaks töökohta (koristajad). Kõik need teenistujad alluvad otseseselt vallavanemale.
Kehtestati Kareda valla hallatavate asutuste struktuur, koosseisud ja palgakorralduse alused. Vallal on kolm hallatavat asutust – Peetri Kool, Kareda Valla Raamatukogu ja Peetri Rahvamaja.
Kehtetuks tunnistati varasemad valla munitsipaalasutuste töötajate, omavalitsusteenistujate koosseisude, ametikohtade nimetuste ja palgamäärade kinnitamise määrused.
Otsustati tasuta kasutusse anda OÜ-le SW Energia Kareda Valla Majas asuvad ujula- ja keldriruumid uue katlamaja ehituseks.
Otsustati garanteerida Peetri Kooli poolt teostatava ning Kultuuriministeeriumi poolt rahastatava projekti "Peetri Kooli pastoraadihoone algupära ning ajalugu" omafinantseerimise 1497 euro suuruses summas.
Vabastati vallavanem Triin Pobbol teenistusest alates 1. aprillist. Kuni uue vallavanema ametisse kinnitamiseni täidab tema kohuseid maa- ja keskkonnaspetsialist Kristiina Krönkvist. Uue vallavanema leidmiseks kuulutatakse konkurss.
Teadmiseks võeti vallaeelarve täitmise aruanne seisuga 28. veebruar 2013.a. Aasta kahe esimese kuuga on laekunud 18,87% eelarve tuludest ning tehtud 19,36% kuludest.
Sel korral ei puudunud ükski volikogu liikmetest. Järgmine vallavolikogu istung on teisipäeval, 16. aprillil kell 16.00.

Kareda Vallavolikogu kuulutab välja konkursi vallavanema kandidaadi leidmiseks

Kandideerimise eeldused:
juhtimiskogemus asutuse- või keskastme juhina
hea suhtlemisoskus ja valmisolek meeskonnatööks
väga hea eesti keele oskus
isikliku sõiduauto kasutamise võimalus

Kandidaadile tuleb kasuks:
kõrgharidus
võõrkeelte oskus

Kandideerimisavaldus, vormikohane CV ja haridust kinnitava dokumendi ärakiri esitada hiljemalt  10. aprilliks 2013.a. kella 16.00 Kareda Vallavalitsusele postiaadressil Kesktee 11, Peetri alevik, Järvamaa  73101 või e-posti teel aadressile kareda@estpak.ee

Uudistest veel nõndapalju, et sel suvel tehakse liiklusohutumaks Vodja-Esna tee ning Anna-Peetri-Huuksi teede ristumiskoht ehk Öötla rist. Eile oli Järvamaa uue arenguleppe III töörühma ehk kokkukuuluvustunne ja hea maine esimene kohtumine, aitäh kõikidele värskete mõtetega osalejatele! Järgmisel teisipäeval kell 11.00 saab Paide bussijaamas (ehk endises raudteejaamas) allkirjad alla MTÜ Türi-Tamsalu Matkatee ja 8 omavalitsuse vaheline koostööleping matkatee rajamiseks. Ja siis ongi varsti aprill...