22 september 2010

Seened pannil, potis, kraanikausis, külmkapis...

... ja seetõttu tuleb seekordne sissekanne lühem. Või - mis ta nüüd lühem tuleb, panen siia vaid veidi muudetud vallalehele valmistatud eilse volikogu kokkuvõtte ja jätan rääkimata selle, et raamatukogu sai hasartmängumaksunõukogult raha ja 5. detsembril on raamatuaasta lõpuüritus, kus külla tuleb tuleb Contra ja Jüri Henno. Ka sellest, et kinomuuseum oma sünnipäeva tähistab ja varsti näeb ühes meie endises kinos (Peetris või Öötlas) üht aegumatut India filmi, mida kõik nägid viimati 25 aastat tagasi, kuid siiani eredalt mäletavad, räägin vast siis, kui kuupäev paigas. Ja sellest, et 14. veebruaril Kuksema ja Ammuta külade piiril sõlmitud Kareda ja Järva-Jaani vallavanemate sõpruse leping, mis ei oma mingit juriidilist jõudu, kuid mis minu kabineti seinal on, toimib väga hästi, vat sellest ei peagi nagu rääkima. Ja Kristjan on oma blogis end ilmutanud ja väga huvitav sissekanne kohalike omavalitsuste liitumisest on lugemist väärt. 
Aga kokkuvõte on siin, vallalehes, mis nädalavahetusel trükki läheb, näeb ta välja veidi teistsugune :)

Esimest korda peale uputust peeti istungit Kareda Valla Majas volikogu istungite saalis.
Kõigepealt kuulati külalist – Järvamaa Haigla peaarsti Andres Müürseppa. Tema rääkis Järvamaa Haigla edasistest plaanidest. Rääkisime sellest, kuidas saada omavalitsuste peale kokku 11,7 miljonit krooni uue hooldushaigla ehitamise omafinantseeringuks. Andres Müürsepp on Kareda kandis tükike omainimest - oli ta paar aastakümmet tagasi suletud Esna haiglas arstiks. Seetõttu ütles ta mõne asja kohta muhedalt otsekoheselt  ja ausalt :)
Oma info andsid edasi ka komisjonid: keskkonnakomisjon oli põhjalikku tööd teinud heakorra ja kaevetööde eeskirjaga, majandus- ja eelarvekomisjon töötas lisaeelarve kallal, sotsiaalkomisjon vaatas üle laekunud avaldused, revisjonikomisjon kontrollis isiklike sõiduautode kasutamist tööülesannete täitmiseks.
Volikogu kinnitas heaks ühe hajaasustuse veeprogrammi projekti aruande. Janno Nau on valmis saanud kaevu Läänemäe kinnistule ning kõik tegevused on läbi viidud vastavalt taotlusele, toetuslepingule ja aruandele. Jannot küll volikogu istungil polnud, aga eestseisuses oli ta meile kinnitanud, et sellest kaevust tuleb isegi vett :)
Minu ettepanekul vabastas volikogu alates 21. septembrist vallavalitsuse liikme kohustustest Vahur Palu. Tema ei saa tööülesannete tõttu enam vallavalitsuse töös osaleda. Uueks vallavalitsuse liikmeks kinnitati Andres Laukse.
Kuna alates jaanipäevast pole vallal oma autot ("minu hõbedane nool" müüdi maha) ning kasutan ametiülesannete täitmiseks isiklikku sõiduautot (no olgu, isa isiklikku :)), otsustati sõiduaruande põhjal maksta mulle tagasiulatuvalt perioodi 01.07-30.09 eest hüvitist 3243.- krooni. Ja alates 1. oktoobrist makstakse ka sõiduaruande põhjal ja kunagi saab vallal jällekord ametiauto olema.
Valla selle aasta eelarve suurenes 430 355 krooni võrra, sest volikogu võttis vastu esimese lisaeelarve. 2010.a. eelarve suureneb 430 355 krooni võrra. 25 000.- on saadud Eesti Töötukassalt töötu töölerakendamiseks palgatoetuseks (kuludes Peetri lasteaia personalikuludes). 45 000.- saadi omavalitsuste tulubaasi stabiliseerimise toetust, sellega suurendati reservfondi. 32 000.- krooni on mõeldud toimetulekutoetusteks ning 6 555.- PRIA nn koolipiima programmiks. 269 800.- krooni on kohalike teede hoiu toetuseks, see raha „sulas“ kevade saabudes ära. 11 000.- on maavalitsuselt hajaasustuse veeprogrammi läbiviimiseks. 41 000.- krooni eest on saadud erinevaid projektitoetuse – 35 000.- Muinsuskaitseametilt kiriku piirdemüüri taastamiseks, 1000.- Kultuurkapitalilt Kaera-Jaani teateatantsul osalemiseks ja 5000.- erineteks kooliga seotud projektideks.
Võeti vastu uus heakorra ja kaevetööde eeskiri. See kehtestab heakorranõuded ja kaevetööde läbiviimise korralduse Kareda vallas ja on täitmiseks kohustuslik kõigile Kareda valla territoorium viibivatele ja tegutsevatele juriidilistele ja füüsilistele isikutele ning kinnis- või vallasvara omanikele. Volikogu otsustas, et lähiajal vaadatakse üle ka koerte ja kasside pidamise eeskiri ning vajadusel muudetakse seda. Ja kuri tekst ka: Paljud maja- ja korteriomanikud on teinud palju oma maa korrashoidmiseks, seda rohkem paistavad heakorrastamata krundid välja ning rikuvad üldpilti. Sel suvel pöördus vallavalitsus mitmete maaomanike poole palvega oma kinnistu heakorrale rohkem tähelepanu pöörata. Mitmel juhul palvele reageeriti, kuid vallavalitsuse ja keskkonnakomisjoni seisukoht on, et edaspidi heakorraküsimustesse nii leebelt ei suhtuta ning vajadusel alustatakse väärteomenetlust. Vastavalt Kohaliku omavalitsuse korralduse seadusele võib heakorra- ja kaevetööde eeskirja rikkujat trahvida kuni 100 trahviühikuga ehk kuni 6000 krooniga. Kui eeskirja rikub juriidiline isik, on tema trahvisumma kuni 20 000 krooni.
Esimese lugemise läbis Kareda valla eelarve koostamise ja täitmise kord, see sätestab valla eelarve koostamise, vastuvõtmise, muutmise, täitmise ja avalikustamise.
8. oktoobril Paide Kultuurikeskuses peetaval V Maarahva Kongressil osalevad Siiri Tammiste, Taso Veere ja Lea Heinaste. Järgmine volikogu istung toimub 19. oktoobril.

Vot. Kõik.