17 november 2011

Volikogu istungi kokkuvõte

Novembris peeti volikogu istungit 15. kuupäeval.
Otsustati asuda pärima Leida Rakfeldti’ile kuulunud vara, mis koosneb nõudeõigusest Aru 17 talu maale. Ammuta külas asunud Aru 17 talu maad natsionaliseeriti 23.07.1940.a. Leida Rakfeldt on 1994. aastal tunnistatud õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise ja kompenseerimise Järva Maavalitsuse komisjoni otsusega selle maa õigustatud subjektiks. Leida Rakfeldt on sündinud 1910. aastal Särevere vallas Järvamaal, tema viimane teadaolev elukoht oli Springwoodis Austraalias. Pärimismenetlust alustatakse, kuna vallavalitsuse andmetel puuduvad tema varal pärijad ning on alust arvata, et välisriigis elanud õigustatud subjekt on surnud.
Kinnitati valla tegevuskava ja finantsplaan ning otsustati taotleda valla võlgnevuste tasumiseks omavalitsuste tulubaasi stabiliseerimise meetmest toetust. Tegevuskava ja finantsplaan esitatakse Rahandusministeeriumile ja Siseministeeriumile, lõpliku otsuse toetuse eraldamise kohta teeb Vabariigi Valitsus.
Lubati vallavalitsusel võtta Ühtekuuluvusfondi Veemajanduse infrastruktuuri arendamise programmist rahastatud projekti „Ambla, Imavere, Kareda, Koigi, Paide ja Roosna-Alliku valla ning Paide linna ühisveevärgi ja –kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimine“ omaosaluse katmiseks Keskkonnainvesteeringute Keskuselt (KIK) laenu kogumahus 115 040€ tagasimaksmise tähtajaga 10 aastat. 2009. aastal on volikogu nõustunud garanteerima selles projektist valla omaosalust kuni 3,1 miljonit krooni (198 126€). Kokku on KIK seda 6 valla ja Paide linna projekti otsustatud toetada 12 miljoni euroga. Hetkel on käimas erinevad hanked, kopp läheb maasse järgmisel aastal.
Järvamaa Omavalitsuste Liidu (JOL) juhatus on teinud ettepaneku tsentraliseeda 2012.a. riigieelarvest kohalikele omavalitsustele eraldatud rahalised vahendid õpetajate maakondlike ainesektsioonide tööks ning maakondlike õpilas- ja noorteürituste läbiviimiseks JOLi. Volikogu oli sellega päri.
Kiideti heaks JOLi 2012.a. liikmemaksu suuruse arvestamise eelnõu (liikmemaks kasvab 163€) ning tehti ettepanek tegevuskavasse Paide-Türi rahvajooksu rahastamise kohta.
Muudeti 2011.a. eelarvet ning võeti vastu lisaeelarve. Lisaeelarvega suurenes eelarve 99 971 € võrra; 15 962€ võrra suurendati füüsilise isiku tulumaksu laekumist. Lisaraha on saadud ka Muinsuskaitseametilt ning Kultuurkapitalilt erinevate projektide elluviimiseks, Päästeametilt Peetri abikomando rahastamiseks ning riigieelarve tasandusfondist toimetulekutoetuste maksmiseks.
Tõsteti nn lasteaiamaksu senisest 4,47€-lt 6,50€ni kuus. Vanema poolt kaetava osa vahendeid kasutatakse lasteaia majanduskulude, personali töötasu ja õppevahendite kulude katmiseks. Kui ühest perest käib Peetri lasteaias 2 last, tasub vanem 50% teise lapse osalustasust (selleks on vaja vallavalitsusele esitada avaldus). Kui lapsi käib Peetri lasteaias 3 või rohkem, on vanem osalustasu maksmisest vabastatud (aga avaldust on ikka vaja). Võrreldes teiste Järvamaa omavalitsuste lasteaedadega on lapsevanema poolt kaetava osa määr Peetri lasteaia puhul üks madalamaid (maakonna keskmine on 11,4€; kõige madalam osalustasu on Paide vallas – 6€ ja kõige kõrgem Paide linnas – 20,45€).
Sel korral puudusid volikogu istungilt Lea Heinaste ja Mati Käärde. Järgmine volikogu istung on teisipäeval, 20. detsembril.

Ja järgmisel korral olen mina blogimas detsembrikuus. Mina olen levist väljas. Järgmisel nädalal asendab mind Valdur.