27 aprill 2011

Kolasin ametlikes teadaannetes ja leidsin sellise teate:

Natalja Gohvat (pankrotis; sünd 02.06.1974) pankrotihaldur müüb korduval avalikul suulisel enampakkumisel kinnistu asukohaga Järvamaa, Kareda vald, Peetri alevik, Välja tn 11 -14. 

Kinnistu - I jagu - Pärnu Maakohtu kinnistusosakond Järva kinnistusjaoskond, registriosa nr 2799736, katastritunnus 28801:004:0103, asukohaga Järvamaa,Kareda vald, Peetri alevik, Välja tn. 11, elamumaa 100%, üldpindala 2353 m², mille koosseisu kuulub 429/11508 mõttelist osa kinnistust ja reaalosana eluruum nr 14, mille üldpind on 42,90 m². 

II jagu - Omanik: Natalja Gohvat (sünd 02.06.1974).

III jagu - kanded puuduvad

IV jagu - kanded puuduvad

Kinnistu enampakkumise alghind on 700,00 (seitsesada) eurot. 

Tegemist on 1 toalise korteriga kolmekorruselise maja esimesel korrusel. Korter on kehvas seisus, korterist on välja lülitatud vesi ja elekter.

Kinnistusraamatusse kantud kolmandate isikute õigused kinnisasjale lõppevad vara müügi korral avaliku enampakkumise korras (alus Pankrotiseaduse § 139 lg 2).

Enampakkumisest osavõtmiseks tuleb pangaülekande teel tasuda tagatisraha 10% alghinnast (ehk 70,00 eurot) selgitusega "Välja 11-14 enampakkumise tagatisraha”.

Tagatisraha peab olema laekunud Natalja Gohvat (pankrotis) pangakontole nr 1105156531 Swedbank hiljemalt 11.05.2011. a kell 12.00. Enampakkumise võitja poolt tasutud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele osavõtjatele tagastatakse tagatisraha hiljemalt järgneval tööpäeval.

Kinnistut osta soovivatel isikutel on õigus esitada kirjalik pakkumine enampakkumisel osalemiseks ja müüdava vara ostmiseks, milles peab olema märgitud:
a) pakkuja nimi/ärinimi ja elukoht/asukoht, samuti kontaktandmed (pakkuja isiklik pangakonto number, kuhu tagastada tagatisraha; postiaadress, telefon, e-posti aadress, olemasolul faks);
b) kinnistu registriosa numbrid, aadress ja pakutav hind numbrite ja sõnadega;
c) pakkuja selgelt väljendatud siduv nõusolek osta kinnistu enampakkumise teates sätestatud tingimustel.

Pakkumine ei või olla tingimuslik.

Pakkumisele tuleb lisada koopia pakkuja isikut tõendavast dokumendist, Eestis registreeritud juriidilistel isikutel äriregistrikaardi väljavõte, välismaistel juriidilistel isikutel asukohariigis väljaantud registritunnistus või väljavõte vastavast registrist ning teised esindaja esindusõigust tõendavad dokumendid (tõlgituna eesti keelde, juhul kui originaalid on teistes keeltes).

Kirjaliku pakkumise võib esitada hiljemalt 11.05.2011. a kella 14.00. kinnises ümbrikus aadressil: pankrotihaldur Andres Hermet, Roseni 7 Tallinn 10111. Ümbrikule peab olema märgitud "Välja 11-14 enampakkumine”. 

Suuline enampakkumine toimub 11. mail 2011. a kell 14.00 halduri büroos aadressil Roseni 7 Tallinn. Enampakkumisel tehtavate pakkumiste samm on 50,00 (viiskümmend) eurot. Ülepakkumisi võib teha ka mitme pakkumise täissammu võrra korraga. Enampakkumise võitja tehakse teatavaks enampakkumise päeval ning võitjaks tunnistatakse isik, kes pakub kinnistu eest kõige kõrgema ostuhinna. Pankrotihalduril on õigus lükata esitatud pakkumine tagasi täitemenetluse seadustiku §-s 89 sätestatud juhtudel, samuti kui enne enampakkumise algust esitatud kirjalik pakkumine ei vasta nõuetele või on esitatud hilinenult.

Enampakkumise tulemuse kohta koostatakse kirjalik akt, mille haldur esitab kinnistusametile kinnistu omandi ülekandmiseks enampakkumise võitjale tingimusel, et enampakkumise võitja on tasunud kogu kinnistu ostuhinna. Suulise enampakkumise võitja peab ostuhinna tasuma kohe pärast enampakkumise lõppemist. Kui enampakkumise võitja ei tasu kogu kinnistu ostuhinda tähtaegselt, tunnistatakse enampakkumine nurjunuks. 

Kinnistu antakse enampakkumise võitjale üle pärast ostuhinna täielikku tasumist.

Kõik isikud, kellel on õigusi kinnisasjale, peavad esitama tõendid oma õiguste kohta enne enampakkumise lõpptähtaega; tõendit ei pea esitama isikud, kelle õigused on kantud kinnistusraamatusse.

Varaga on võimalik tutvuda vara asukohas, eelnevalt on vajalik aeg kooskõlastada halduriga andres@pankrotihaldur.ee, tel 508 4524.