21 juuni 2011

Selle suve esimene sissekanne...

... sisaldab endas volikogu istungi kokkuvõtet.


Juunis peeti volikogu istungit teisipäeval, 21. juunil.
Volikogu kuulas ära revisjonikomisjoni arvamuse ja otsustas kinnitada 2010.a. majandusaasta aruande.
Munitsipaalomandisse otsustati taotleda Kareda külas asuv Alma maaüksus. Selle maaüksuse pindala on 7331 m2 ning sihtotstarve on elamumaa. Maaüksusel asuvad Kareda vallale kuuluvad elamu, kelder, laut ja saun. Maa munitsipaalomandisse taotlemiseks tuleb vallavalitsusel esitada vastav dokumentatsioon Järva maavanemale.
Otsustati, et vallavalitsus alustab menetlust Kareda vallale kuuluva Peetri alevikus asuva korteriomandi Välja tn 2 korter 2 (67,8 m2) võõrandamiseks kirjaliku enampakkumise korras alghinnaga 2000 €.
Keskkonnaametile anti nõusolek vee erikasutusloa väljastamiseks Insenerehituse AS-ile. Ettevõttel on plaan parandada Esna jõe ökoloogilist kvaliteeti ja saavutada EL Veepoliitika raamdirektiivi kriteeriumite järgi hea seisund. 1970ndatel aastatel on Esna jõel ja selle valgalal läbi viidud ulatuslikud maaparandustööd. Kogu jõe keskjooks, suurem osa ülemjooksust ja osa jõe alamjooksust on kanaliseeritud (jõele on kaevatud uus sirge säng), osa jõe algupärasest sängist on süvendatud. Esna jõe puhul on tegemist potenstiaalselt väga hea forellijõega, millel võiks olla oluline väärtus harrastuspüügi seisukohalt, samuti võiks jõgi olla tähtsaks sigimis- ja noorjärkude kasvualaks Pärnu jõe forelliasurkonnale. Projekti käigus kavandatakse Esna jõel järgmisi tegevusi: jõe voolusängi korrastamine, puittaimestiku mosaiiksuse kujundamine, jõesängi puhastamine varisenud puudest, koprapaisude likvideerimine, sette eemaldamine jõe voolusängist, kalade koelmute rajamine, jõe voolusängi ehitiste rajamine.
Võeti vastu uus koerte ja kasside pidamise eeskiri, mis on täitmiseks kõikidele lemmikloomapidajatele. Eeskirjas on reguleeritud tingimused looma pidamiseks ja hoidmiseks, loomaga avalikus kohas viibimiseks, looma vaktsineerimiseks, registreerimiseks ja märgmistamiseks. Samuti on eeskirjas ära toodud loomapidaja kohustused, hulkuvate loomade ning varjupaigaga seotud küsimused. .
Võeti vastu ka Järva-Peetri Lasteaia-Kooli hoolekogu moodustamise kord ja töökord. Hoolekogu on alaline organ, kelle ülesanne on lasteaia laste ja kooli õpilaste, pedagoogide, lasteaia-kooli pidaja, laste ja õpilaste vanemate, vilistlaste ja lasteaeda-kooli toetavate organisatsioonide ühistegevus õppe ja kasvatuse suunamisel, planeerimisel ja jälgimisel ning õppeks ja kasvatuseks paremate tingimuste loomine.
Sel korral puudusid volikogu istungilt Janno Nau ja Ainar Lehtsaar.