20 juuni 2012

Viimane kevadpäev enne suurt suve

Eile oli Kareda Vallavolikogu selle hooaja viimane istung. Volikogu läheb väikesele suvepuhkusele, järgmine istung toimub teisipäeval, 28. augustil.
Volikogu kuulas ära revisjonikomisjoni arvamuse 2011.a. majandusaasta aruande kohta ning kinnitas aruande. 2011.a. tulem on 83 210€ (võrdluseks 2010.a. tulem - 31 970€). Eelarveaasta tegevustulud olid 620 476 € (2010.a. 574 025€) ning tegevuskulud 535 260€ (2010.a. 604 906€).
Otsustati koormata vallale kuuluv Peetri alevikus asuv Kesktee 6 kinnistu (koolimaja) isikliku kasutusõigusega EELK Järva-Peetri Püha Peetruse Koguduse kasuks. Koormatava ala pindala on 400m2 (kokku Kesktee 6 kinnistu 14156m2) ning isikliku kasutusõiguse sisuks on projekteeritava administratiivhoone maaküttesüsteemi kollektori osaline paigaldamine Kesktee 6 kinnistule ning selle hoone toiteks vajaliku veetoru osaline projekteerimine, ehitamine ja kasutamine Kesktee 6 kinnistul.
Volitati Maa-ametit teostama aadressandmete süsteemi infosüsteemis erinevaid tegevusi: katastriüksuste koha-aadresside muutmine vastavalt Eesti haldus- ja asustusjaotuse muudatustele; nende hoonete ja hooneosade, mida ei ole Riiklikus ehitisregistis, koha-aadresside muutmine vastavalt Eesti haldus- ja asustusjaotuse muudatustele; kirjavigade jms parandamine enne 01.01.2012. maakatastris registreeritud katastriüksuste koha-aadressides; katastriüksuste ning hoonete ja hooneosade, mida ei ole Riiklikus ehitisregistris, koha-aadresside mittesisuliste paranduste tegemine.
Anti vallavalitsusele ülesanne alustada menetlust Kareda vallale kuuluva Kareda vallas Öötla külas asuva Arunurga maaüksuse (pindala 3,11 ha, sihtotstarve maatulundusmaa, katastritunnus 28801:003:0101, kinnistu nr 2908336, maaüksusel asub laut) võõrandamiseks kirjaliku enampakkumise korras alghinnaga 2500€.
Kareda valla eelarve koostamise, täitmise ja tegemate jäänud väljaminekute kavandamise kord läbis esimese lugemise ning suunati teisele lugemisele. See kord sätestab valla eelarve koostamise, vastuvõtmise, muutmise, täitmise, aruandluse ning tegemata jäänud väljaminekute kavandamise põhimõtted.
Informatsioonide osas räägiti erinevatest suvistest sündmustest - 22. ja 23. juunil jaanipäeva ja Võidupüha tähistamisest, Järvamaa eakate päevast 30. juunil, Järvamaa külade päevast 21. juulil, Kareda küla 800. aastapäeva tähistamisest 28. juulil.