21 veebruar 2012

Kas 7 korda pead kammisid?

Täna on vastlapäev ning vanarahval lisaks liulaskmisele selle päeva kohta ikka parasjagu palju kombeid. Näiteks usuti, et sel päeval tuleb juukseid lõigata ja 7 korda pead kammida, siis kasvavad juuksed ilusad. Ja vanatüdrukud võisid sel päeval ise kosja minna, kusjuures äraütlemine oli sealjuures üsnagi keelatud. Vähemasti nõnda ütleb Berta - Eesti rahvakalendri tähtpäevade andmebaas.
Möödunud reedel pidas oma sünnipäeva naabervald Koeru. Otsustasime Järva-Jaani meestega, et õnnitleme naabreid üheskoos - on ju kolme valla koostöö Järvamaa idaosas olnud parasjagu pikk ja tulemuslik. Kareda poolt oli kingituseks Kilplaste Kambaga Kaanimise Kruus - 3sangaga kruus, kust joogi saab ilma muhku pähe saamata kätte vaid tark koostöö tegija :)
Pühapäev oli Pitka-matkaline. Igatahes on, mida meenutada! Minul kulus raja läbimiseks 3 tundi ja 30 minutit ja 31000 sammu. Ja missugused ebasportlikud emotsioonid mind vahepeal valitsesid... Peetri kiriku torn muutus selles tuisutormis nähtavaks alles Peetris, aga tee äärde üles seatud sildid (naerata, iga samm on tervis) lisasid hoogu ja kõndimislusti (sest olgem ausad, kogu selles ilmajamas oli lõppkokkuvõttes parasjagu lusti ka). Minu suur tänu teistele koostööpartneritele, eelkõige Kaitseliidule ja tema eriorganisatsioonidele! Ja meil on ikkagi uskumatult vaprad lapsed/noored, kes ilma trotsisid ja need 20 kilomeetrit ära kõndisid!

Täna oli volikogu. Ametlikult nõnda:

Vallavolikogu pidas seekord istungit vastlapäeval, 21. veebruaril.
Ülevaate oma tööst andis ülemkonstaabel Mati Seire. 2011. aastal registreeriti vallas 13 kuritegu, neist üle poole – 7 – olid varavastased kuriteod; registreeriti 2 kehalist väärkohtlemist ning 3 isikut tabati mootorsõiduki roolis vähemalt keskmises joobes. Eelmisel aastal registreeriti 55 väärtegu (2010.a. oli neid 37), nendest suur osa – 37 – olid seotud liikusalaste väärtegudega ning 9 juhul tabati alaealised alkoholi tarbimiselt.
Kinnitati Kareda valla 2012.a. eelarve. Põhitegevuse tulude mahuks on planeeritud 517 412 €, põhitegevuse kulude mahuks on planeeritud 508 774€. Investeerimiseelarve mahuks on planeeritud 123 551 €, investeerimistegevuse finantseerimiseks on planeeritud kohustuste suurenemine 115 040 € ulatuses. Eelarve kogumahuks kujuneb seega 520 387 €. Eelarve kogumaht on võrreldes 2011.aastaga 4 % suurem.
Anti nõusolek AS-ile Peetri Põld ja Piim vee erikasutusloa taotlemiseks Vahtramäe lauda, Öötla vasikalauda, Peedi lauda kaevudele ning Peetri kaevule (veevõtukohale).
Vaadati üle Kareda valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava 2007-2019 ning esimese lugemise läbis ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2012-2024. Esimese lugemise läbis ka valla kamistu eeskiri, mis kehtestab Kareda valla haldusterritooriumil asuvate Järva-Peetri kalmistu ja Kadastiku kalmistu haldamise ja kasutamise korra.
Seekord puudusid volikogu istungilt Lea Heinaste, Rain Kuresoo ja Tiiu Aas. Järgmine istung on esimesel kevadpäeval, 20. märtsil.

Täna sain ka ametliku teate streigi kohta Peetri Põhikoolis. Õpetajad on otsustanud üleriigilise streigiga ühineda ning streik toimub 7.-9. märtsil. Streikijate nõudmised: kõrgharidusega õpetaja töötasu alammäära tõstmine 2012.aastal 20%; riigieelarves vahendite leidmine üleriigiliselt töötasu alammäärade kehtestamiseks koolieelse lasteasutuse õpetajale; alates 1.septembrist pedagoogidele 18tunnise, liitklassides 16tunnise õppetundide arvu kehtestamine nädalas; klassijuhatajate töötasuks vähemalt 25% töötasu alammäärast. Õpilastele on neil päevil koolimaja uksed avatud, aga õppetööd ei toimu.

Homme läheme Terjega pealinna koolitusele ning kunagi varsti on vallal olemas korralik kodulehekülg. Vabariigi aastapäeva tähistame reedel kell 11.00 Peetris ja kell 12.00 Müüsleris.